Home » Tesselaar

Met dank aan Mariёtte Tesselaar voor de gegevens van de nazaten van Jan Tesselaar en Cornelia Bleeker, Stichting Roomsche Santjes Oegstgeest, Rens Franken, zr. Veronie Franken (Truus), Dick Tesselaar, diversen aanvullingen van Wil Braam (voor de oudste gegevens), Fred Groot, Casper Bot, Jos van Rijn, Jaap Kok, Jan Brink en Linda Groot Oud, de site 'Noord-Hollandsche Huwelijcken' van Gertie van Lienen-Visser en Ineke Smit. De aanvulling voor wat betreft de familie Tessel heb ik ontvangen van Inga Tessel. Aanvulling familie Thesselaar komt van Ton Thesselaar.

In verband met de privacy zijn de recente gegevens niet vermeld, tenzij daar akkoord op is verkregen.

LAATSTE UPDATE 14 juni 2020

Detail uit de kaart van Lucas Jansz Waghenaer uit 1590

Generatie I (in bewerking

I. Dirk Tesselaer
Trouwt  NN
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter Dirksz Tesselaer * ong
. 1622, Den Burg, volgt IIb

Pieter Dirksz getrouwd met Trijn Jacobs, dochter van Jacob Ewoutsz van Miggenburg,verkoopt aan de Heer Adriaan Westphaling uit Alkmaar „een stuk zaadlandt gelegen in deOostcage, belent den heere cooper ten zuijden, ende westen ende de arme van Scagen tenoosten, groot in oncosten drie geersen acht sneesen, doch voor soo groot ende cleijn als ‟t selve aldaer gelegen is stootvoets, edoch dattet selve heeft ‟t recht van overweg over ’tarmelandt genaemt de Schapecamp nae de Bonkelerdijk toe ...‟ (Actum 21-06-1686)

Onder: kaart van Tessel in de zeventiende eeuw.

Generatie II (in bewerking)


IIa. ??? Pieter * ong. 1675, Oudkarspel, volgt IIIa

IIb. Pieter Dirksz Tesselaer/Schagen
, zoon van I, geboren te Den Burg op Tessel in ong. 1622, geloof R.K., beroep wagenmaker te Tessel
Bouwt 2 nieuwe kamers in de Warmoesstraat te Den Burg in 1683, verkoopt boerenhuis op 't westeinde te Binnenwijzend in februari 1686, koopt een huis op 25 april 1687, overleden (ongeveer 81 jaar oud) Maakt in 1703 een testament want hij was ziek
Trouwt (1) voor 1647 met Hiltien PIETERS, dochter van Pieter Aris Ratelaer, overleden te Den Burg in ong. 1676

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelisje Schagen, ged. 4-9-1648, Den Burg
2. Breghtje Pieters Schagen, ged. 20-3-1650, Den Burgdoopgetuige op 24-2-1699 te Wadway bij de R.K. doop van Helena/Hilletje, dochter van Jan Pieterse Tesselaar en Sijtie Hendricks Beerepoot. Breghie Pieters is doopgetuige op 5-11-1711 te Wognum/Opmeer bij de R.K. doop van Pieter, zoon van Trijntje Jans Tessel/aar en Pieter Jacobsz de Waal
3. Jan Pietersz Tessel, ged. 8-9-1652, Den Burg, volgt IIIb
4. Aaltjen Pieters Schagen, ged. 18-1-1655, Den Burg
5. Marijtje (Maartje) Pietersdr Tessel(aar), ged. 22-4-1657, Tessel Walenburg, trouwt op  29 april 1696 te Oudkarspel met Japik/Jacob Cornelisz. Roos, alias Keeltjes, weduwnaar van Bregje Evers(xx 12/1692).Verponding Oudkarspel 1731: Huis nr.40: Jacob Keeltjes & Maartje Pieters. o.a. dochter Aagje Jacobs Roos (zie hierna). Maartje was op 21 januari 1704 getuige bij het R.K. huwelijk van Trijntje Jans Tessel met Pieter Jacobs de Waal
6. Dirk Pieter Tesselaar, volgt IIIc
7. Barent Pieters Schagen
8. Cornelis Schagen
Trouwt (2) op 8 oktober 1677 te Tessel met Geertje VESTERS. Geen 
kinderen.

 


Generatie III (in bewerking)
IIIa. Sijmen Pietersz Tesselaar, zoon van IIa, geboren vermoedelijk te Oudkarspel in ong. 1675, overleden op 17 mei 1721 te Oudkarspel, geloof R.K.
Trouwt op 25 september 1701 te Oudkarspel met Trijntje Adriaens JEWITS, gedoopt op 18 februari 1683 te Harenkarspel, overleden op 4 maart 1733 te Oudkarspel, dochter van Adriani Jewits en Cornelia Jewits, geloof R.K.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter Sijmensz * ong. 1720, Harenkarspel, volgt IVa
2. Grietje Sijmons Tessel * ong. 1709, Oudkarspel, + 3-4-1758, trouwt op 27 februari 1729 te Oudkarspel met 
Pieter Cornelisz Kok, jongeman van Koedijk 
3. Adriaan Sijmonsz Tesselaar * 1711, Oudkarspel, volgt IVb

Getuigen bij het huwelijk in 1701, Jacob Pool, schepen, en Hendrik Jansz Klinkert, schepen. Weduwe Trijntje Adriaans Jewits hertrouwt te Oudkarspel  op 39 jarige leeftijd 12 april 1722 met weduwnaar Pieter Pietersz. Kervel eveneens uit Oudkarspel (uit dit 2e huwelijk geen kinderen gevonden).

IIIb. Jan Pietersz Tessel(aer), zoon van IIb, gedoopt te Den Burg op 8 september 1652, overleden op 17 april 1716 te Wadway, geloof R.K., beroep herbergier van 't Hof van Holland te Wadway, paardenkoper
(bij de gevonden doop in 1699 wordt hij Tesselaer genoemd, bij zijn overlijden Tessel)

Trouwt voor 1684 met Sijtje (Seijdke/Sijtie) Hendricks BEEREPOOT, geboren in ong. 1662, overleden voor 1720, dochter van Heyndrick Jansz Beerepoot, beroep biersteker, en Anna Jacobs 
Kinderen uit dit huwelijk:

1. Trijntje Jans Tessel * ong. 1684, + na 1735, trouwt (1) op 21 januari 1704 te Opmeer/Spanbroek met Pieter Jacobsz de Waal, geboren te Wognum, overleden voor 1722, zoon van Jacob de Waal en Trijntje Germents Olie. Getuigen: Ariaentie Jans (Tessel- Aaltje ? Antje ?) en Mari Pieters (Tesselaar). Trijntje Jans Tessel trouwt (2) op 23 augustus 1722 te Hoorn met Pieter Jacobsz Sneeboer, geboren te Berkhout
2. Neeltje Jans Tessel * ong. 1698, + 15-4-1733, trouwt in ong. 1718 te Hoorn met Theunis  Aerjensz Olij,  getuige bij de doop op 11 februari 1709 te Wadway van Cornelis, zoon van Trijntje Jans Tessel(aar) en Pieter Jacobse de Waal. getuige bij de doop op 11 maart 1714 te Wadway van Arij, ook een zoon van ditzelfde echtpaar
3. Helena/Hillegond/Hiltje Jans Tessel, ged. 24-02-1699, Wadway, getuige: Breght Pieters (Tesselaar), volgt IVd

4. Aaltje Jans Tessel (volgens de stamboom “Schneider” zou zij gehuwd geweest zijn (1) met Jacob Cornelisz. Biersteker en (2) met Pieter Jacobs Sneeboer, ged. 14-9-1700, Berkhout/Spierdijk, zoon van Jacob Pieters Breesnee en Grietje Jans Egges. Aaltje is overleden vóór december 1743 (2e huwelijk wedn. Pieter Jacobs Sneeboer met Anne Jansdr, ondertrouw/huwelijk 29-12-1743/12-01-1744 te Berkhout. Impost f 3.--.--).
5. Anna (Antje) Jans Tessel(aar) * ong. 1700, Wadway, + na 1735, trouwt op 7 september 1721 te Opmeer/Spanbroek met Jacob Klaaszn Buijs, geboren in 1705, bakker te Oosterblokker op 29-11-1736
Getuigen:  Jan Buijs, Hiltjen Jans Tessel en Trijntjen Jans Tessel. Antje was op 9-2-1724 getuige bij de doop te Wognum van Lijsbeth, dochter van Pieter Jacobsz de Waal en Trijntje Jans Tessel
6. Pieter Jansz Tessel,
getuige te Wadway van het huwelijk op 16 augustus 1722 van Hilletjes Jans Tessel (Wadway) en Albert Jorisz Oud (Wadway), herbergier in Hof van Holland
7. Sijmon Jansz Tessel * ong. 1710, volgt IVc
8. Cornelis Jansz Tessel, + 26-07-1717 Wadway (rk begr.reg. Opmeer/Spanbroek)
9. Griet Jans (Tessel), doopgetuige rk doop op 1 juli 1726 te Wadway van Jacobus, zoon van Trijntje Jans Tessel en  Pieter Jacobs de Waal


IIIc. 
Dirk Pieter Tesselaar, zoon van IIb, woont op Texel in 1693, afrekening te Hoogkarspel op 14 december 1693, woont Binnenwijzend Westwoud in 1704,
Trouwt met NN
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Dirks Tessel, + 23-1-1723, Hoorn

 


Generatie IV

IVa. Pieter Sijmensz Tesselaar, zoon van IIIa, gedoopt te Tuitjenhorn in ong. 1720, begraven 10 april 1763 te Harenkarspel, geloof R.K.
Trouwt op 22 oktober 1740 te Harenkarspel met Antje Pieters BOS(SENAAR), geboren te Tuitjenhorn, gedoopt op 4 september 1721 te Harenkarspel, overleden op 11 december 1804 te Oude Niedorp, dochter van Pieter Gerritsz Bos(senaar) en Trijntje Pieters Strooper, geloof R.K.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Catharina (Trijntje), ged. 9-9-1741, Harenkarspel
2. Joannes (Jan) Pietersz, ged. 18-8-1743, Tuitjenhorn, volgt Va
3. Simon Pieterze * 3-3-1746, Harenkarspel, volgt Vb
4. Catharina (Trijntje), ged. 25-10-1748, Tuitjenhorn
5. Petrus (Pieter), ged. 19-1-1751, Harenkarspel
6. Cornelia (Neeltje) Pieters * 21-1-1752, Harenkarspel, + 22-4-1777 Harenkarspel, trouwt op 25 april 1773 te Harencarspel met Gerrit Jansz Kuijlboer, gedoopt op 19 mei 1746 te Harenkarspel, overleden te Tuitjenhorn, zoon van Jan Dirksz Kuijlboer en Dieuwertje Willems Bleeker
7. Pieter Pietersze * ged. 26-2-1755, Harenkarspel, volgt Vc
8. Nicolaas, ged. 15-7-1757, Harenkarspel
9. Adrianus, ged. 8-10-1759, Harenkarspel
10. Adrianus, ged. 14-10-1760, Harenkarspel

IVb. Adriaen Sijmons Tesselaar, zoon van IIIa, gedoopt in ong. 1711 (Oudkarspel ?), geloof R.K.
Trouwt op 8 januari 1736 te Oudkarspel met Neeltje Claes, jongedogter uijt de heer huijge waert, onder de banne van Oud Carspel, hebben op Sondag den 25e Desember 1735 haer eerste huwelijkse proclamatie, Sondag den 1e jannuarij 1736 haer tweede, en Sondag den 8e dito haer derde of laeste gedaan, nadat se haer drie agter eenvolgende huwelijkse proclamatie soo hier, tot Oud Carspel, als tot Haringkarspel en Nieuwe niedorp sonder enige verhinderingen hadden gehadt en bij wettige vertoogen aan ons getoont, zijn door Jan Joosten Kuijpers geregds Bode, Jacob Claasen Bakker en Wijbrant Pieterse Kossen, schepenen deser heerlijkheid: in den huwelijken staet bevestigt op den 8e  jannuarij 1736. Getekend: Jan Joosten Kuijper, geregds Bode tot Oud Carspel.
Kinderen uit dit huwelijk (voor zover gevonden):

1. Zoon (Sijmon ?), ged. tussen 8-1-1736 en nov. 1740, Oudkarspel
2.  Zoon (Claes ?), ged. tussen 8-1-1736 en nov. 1740, Oudkarspel
3.  Zoon (Pieter ?), ged. tussen 8-1-1736 en nov. 1740, Oudkarspel
4.  Cornelisged. 2-11-1740, Oudkarspel, doopgetuige Grietje Zijmens (Tesselaar)
5.  Adrianus (Arij)ged. 9-7-1742, Oudkarspel, peet Bregje Willems
6.  Jacobus (Jacob), ged. 4-2-1744, Oudkarspel, peet Maartje Hendriks (van der Goore)*
7.  Joannes (Jan), ged. 24-8-1745, Oudkarspel, + 26-9-1745, Oudkarspel (Joannes, aangeduid als de zevende zoon van Arij Zijmenze en Neeltje Klaas), peeter Joannes Kramer, pastoor te Langedijk

8.  Janged. 23-9-1747 Oudkarspel, peet Antje Pieters (Bos)

*Maartje/Marijtje Hendriks (van der Goore) was op 15-04-1741 gehuwd met Arij Jansz. uit Zuid-Scharwoude. Zij hertrouwde in 1747 te Warmenhuizen met Jan Jansz (Cornelisz.) Tesselaar

IVc. Sijmon Jansz Tessel, zoon van IIIb, geboren in 1710
Trouwt (ongeveer 30 jaar oud) in 1740 te Goorn met Lijsbeth Pieters (Lijsbet Piter)
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maartje * 1748, + 25-12-1812, beroep arbeidster,  trouwt op 26 november 1786 te Berkhout met Krelis Dirkse Sieriks
2. Trijntje Sijmense (Simons) * 25-11-1746, + 10-4-1809, Wognum, trouwt met Klaas Mooij, overleden op 1 maart 1783 te Wognum


IVd. Helena (Hillegond/Hiltje) Jansdr Tessel, dochter van IIIb, gedoopt op 24 februari 1699 te Wadway, getuige: Breght Pieters (Tesselaar)
Ondertrouwt  op 31 juli 1722 te Westerblokker, trouwt op 16 augustus 1722 te Wadway met Elbert Jorisz Oud, geboren in ong. 1698 te Westerblokker, zoon van Joris Pietersz Oud, beroep koopman en Trijntje Elberts Dekker, getuigen: Pieter Jansz (Tessel), Theunis Arents (Oly) en Teetjen Jorissen (Oud). Hiltjen Jans Tessel op 7 september 1721 getuige bij het huwelijk te Opmeer van Antje Jans Tessel en Jacob Buijs
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan (Joes) Elberts (Ebbersen) Tessel * 18-2-1723, Oosterblokker, volgt Vd

Elbert ( Albert) Jorisz Oud of Coopman, trouwt (2) op 19 september 1729 met Anna Jans. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Generatie V

Va. Jan Pieterze Tesselaar, zoon van IVa, gedoopt te Harenkarspel op 18 augstus 1743, overleden op 12 november 1772 te Warmenhuizen, geloof R.K.
Trouwt op 25 november 1768 te Harenkarspel met Aaltje Jans KUIJLBOER, gedoopt op 1 december 1747 te Harenkarspel, dochter van Jan Dirks Kuijlboer en Dieuwertje Willems
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan, ged. 3-4-1774, Warmenhuizen, volgt VIa
2. Antje, ged. 12-11-1770, Warmenhuizen + 12-10-1833, Warmenhuizen, trouwt op 6 mei 1788 te Warmenhuizen met Willem Jansz Strooper, gedoopt op 16 mei 1756 te Warmenhuizen, begraven op 18 januari 1800 te Warmenhuizen, zoon van Jan Willemsz Strooper en Niesje Ariens Brammer

 

Vb. Simon Pietersze Tesselaar, zoon van IVa, geboren te Harenkarspel op 3 maart 1746, overleden op 9 april 1814 te Tuitjenhorn, geloof R.K., beroep boer
Trouwt (1) op 7 april 1773 te Harenkarspel met Cornelia Jans (Neeltje) KUIJLBOER, gedoopt op 24 juli 1750 te Harenkarspel, overleden voor 1779, dochter van Jan Dirks Kuijlboer en Dieuwertje (Divera) Willems
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Petrus (Pieter), ged. 22-1-1774, Harenkarspel, volgt VIb
2. Joannis (Jan), ged. 17-2-1775, Harenkarspel, volgt VIc
3. Anna, ged. 14-12-1776, Harenkarspel
4. Claas, ged. 17-3-1778, Harenkarspel
Trouwt (2) op 7 november 1779 te Harenkarspel met Lijsbeth Willemsdr BOS(CH), overleden op 15 april 1798 te Harenkarspel, dochter van Willem Cornelisz Bos en Rensje/Reinouwtje/Trijntje Oekes Mets
Kinderen uit dit huwelijk:
5. Antjen * 10-9-1781, Harenkarspel
6. Willem * 27-3-1784, Harenkarspel
7. Antjen * 22-5-1785, Harenkarspel + 14-1-1855, Warmenhuizen, trouwt op 2 april 1807 te Harenkarspel met Jan Maas, geboren op 9 februari 1776 te Warmenhuizen, overleden op 19 januari 1820 te Warmenhuizen, zoon van Laurens Maas en Trijntje Cornelisdr Bergen
8. Wilhelmus (Willem) * 9-10-1786, Harenkarspel, volgt VId
9. Klaas * 11-1787, Harenkarspel
10. Neeltje * 9-10-1789, Harenkarspel, overleden op 10 april 1821 te Harenkarspel, in het kraambed, beroep boerenmeid, trouwt op 9 mei 1812 te Harenkarspel met Arie Kok, geboren na 1774 te Nieuwe Niedorp, overleden voor 1839 te Harenkarspel, beroep boerenknecht, arbeider, zoon van Pieter Kok en Neeltje Ligthart
11. Rensien * 2-3-1791, Harenkarspel
12. Trijntje * 30-7-1792, Harenkarspel
13. Maartje * 1-4-1794, Harenkarspel
14. Maartje * 23-6-1795, Harenkarspel
15. Maartje * 14-10-1796, Harenkarspel, + 23-10-1796, Harenkarspel
16. Trijntje * 19-3-1798, Harenkarspel, + 9-1-1821, Harenkarspel, trouwt voor 1821 met Cornelis Jacobsz Kunis, gedoopt op 16 september 1797 te Warmenhuizen, zoon van Jacob Kunis en Maartje Blankendaal

 

Vc. Pieter Pietersze Tesselaar, zoon van IVa, gedoopt te Harenkarspel op 26 februari 1755, overleden op 19 maart 1827 te Harenkarspel, geloof R.K., beroep boer
Trouwt (1) op 20 mei 1776 te Warmenhuizen met Neeltje STROOPER, geboren op 23 juli 1752 te Warmenhuizen, overleden op 7 februari 1792 te Harenkarspel, dochter van Willem Strooper en Barbara Jans Quant
Trouwt (2) op 11 augustus 1793 te Harencarspel met Trijntje Jans BOOS, geboren in ong. 1774 te Heerhugowaard, overleden op 8 juni 1842 te Harenkarspel:

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter, ged. 19-10-1795, Harencarspel
2. Margaretha (Grietje), ged. 22-12-1796, Harencarspel, + 27-10-1865, Schagen, trouwt op 18 januari 1818 te Harenkarspel met Cornelis Hoedjes, gedoopt op 24 april 1791 te Nieuwe Niedorp, zoon van Gerrit Hoedjes en Guurtje Jans
3. Pieter, ged. 2-6-1799, Harencarspel, volgt VIe
4. Antje, ged. 10-9-1801, Harencarspel, + 1-9-1874, Harencarspel, trouwt op 8 februari 1829 te Harencarspel met Cornelis Tijm, geboren in ong. 1800 te Warmenhuizen, overleden na 1869, zoon van Pieter Tijm en Trijntje Keur, beroep arbeider
5. Joannes, ged. 23-6-1804, Harencarspel
6. Cornelis, ged. 26-12-1806, Harencarspel, volgt VIf
7. Johanna, ged. 17-12-1809, Harencarspel
8. Johanna * ong. 1810, Harencarspel, trouwt (1) op 12 mei 1831 te Harencarspel met Aldert van Dijk, geboren in 1807 te St. Maarten, overleden voor 1842 te St. Maarten, zoon van Aldert Aldertsen van Dijk en Maartje Teunis Hoogeboom. Trouwt (2) op 29 oktober 1842 te Harencarspel met Cornelis Filmer, geboren in ong. 1815 te Zijpe, zoon van Jan Filmer en Lijsbeth Bos, beroep arbeider
9. Jan, ged. 31-7-1815, Harencarspel, volgt VIg

 

Vd. Jan (Joes) Elberts (Ebbersen) Tessel, zoon van IVd, geboren te Oosterblokker op 18 februari 1723, soldaat bij kamer Enkhuizen, op 30 april 1759 vertrekt hij met het schip Immagonda naar Batavia. Hij woonde toen te Oosterblokker, overleden op 2 juni 1759 op het schip Immagonda.
Trouwt (R.K.) op 28 januari 1748 te Westwoud, (getuigen Pieter Jansen, Trijntje Gerris) met Marijtje (Marij) Gerrits (PORTEGIJS), geboren te Hoogkarspel in 1740, overleden op 12 juni 1776, dochter van Gerrit (Portegijs) en NN
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelis Jansz Tessel * 14-3-1757, Oosterblokker, volgt VIh
2. Hiltje Jans Tessel * 1755, Wognum, + 26-9-1803, trouwt in ong. 1776 met Symen Cornelisz van Westen, geboren in ong. 1750 te Wognum, Symon Cornelisz was eerder getrouwd met Marijtje Pieters Mettes
3. Pieter Jans Tessel * 1757, + 12-12-1819, Blokker, volgt VIi
4. Dirk Jans Tessel * 1758, Blokker, volgt VIj

Marijtje (Marij) Gerrits (Portegijs) trouwt (2) met Jan Theunisz Metselaar. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Generatie VI

VIa. Jan Jansz Tesselaar, zoon van Va, gedoopt te Warmenhuizen op 16 januari 1773, overleden op 5 oktober 1847 te Warmenhuizen, geloof R.K., beroep landbouwer
Trouwt op 7 mei 1797 te Warmenhuizen met Geertje Hendriks (Grietje) VLUGT, gedoopt op 21 september 1771 te Warmenhuizen, overleden op 10 november 1839 te Warmenhuizen, dochter van Hendrik Vlugt en Maartje Simons Mul
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan, ged. 25-4-1798, Warmenhuizen, volgt VIIa
2. Henricus (Hendrik), ged. 15-11-1799, Warmenhuizen, + 27-3-1846, Warmenhuizen, ongehuwd, beroep landman
3. Alida, ged. 24-9-1801, Warmenhuizen
4. Maartje 23-6-1803, Warmenhuizen, trouwt op 8 mei 1828 te Heerhugowaard met Jacob Pater, geboren op 25 april 1796 te Heerhugowaard, zoon van Albert Pater en Antje Som
5. Catharina, ged. 20-11-1804, Warmenhuizen
6. Cornelia, ged. 31-3-1806, Warmenhuizen
7. Theodorus, ged. 24-11-1807, Warmenhuizen, + 20-10-1809, Warmenhuizen
8. Cornelia, ged. 24-11-1807, Warmenhuizen, trouwt op 6 mei 1838 te Warmenhuizen met Jan Groot, geboren in ong. 1816 te Nieuwe Niedorp, zoon van Arie Groot en Trijntje Noordman

 

VIb. Pieter Sijmensz Tesselaar, zoon van Vb, geboren te Harencarspel op 22 januari 1774, geloof R.K, beroep landbouwer
Trouwt (1) op 8 oktober 1797 te Harenkarspel met Guurtje Pieters SCHOUTEN, geboren in ong. 1764 te Obdam, overleden op 7 mei 1829 te St. Maarten, dochter van Pieter Schouten en Ariaantje Zijdewind
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Sijmen Pietersz, ged. 9-8-1798, Harenkarspel, volgt VIIb
2. Elisabeth ged. 12-8-1801, Harenkarspel, trouwt op 5 mei 1827 te St. Maarten met Dirk Commandeur, geboren in ong. 1805 te Berkhout, zoon van Sijvert Commandeur en Maartje Punt

 

VIc. Jan Sijmensz (Willem) Tesselaar, zoon van Vb, geboren te Harenkarspel op 17 februari 1775, overleden op 10 maart 1883 te Warmenhuizen, beroep boer, geloof R.K
Trouwt op 9 mei 1802 te Harenkarspel met Luidwina Dirkse (Luitje) VAN DER GRIFT, afkomstig van Oudkarspel, dochter van Dirk van der Grift en NN
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelia (Neeltje), ged. 3-3-1803, Tuitjenhorn, trouwt (1) op 28 mei 1825 te Zijpe met Pieter Ligthart, geboren in ong. 1798 te Zijpe, zoon van Arie Ligthart en Guurtje Kuijer, beroep schipper. Trouwt (2) op 30 april 1842 te Nieuwe Niedorp met Simon Molenaar, 39 jaar, zoon van Pieter Molenaar en Dieuwertje Vreeken. Trouwt (3) op 1 augustus 1847 te St. Maarten met Jacob van Dijk, geboren in ong. 1819 te St. Maarten, zoon van Aldert Aldertsen van Dijk en Maartje Teunis Hoogeboom, beroep visser
2. Dirk, ged. 7-8-1804, Tuitjenhorn, + 3-11-1804, Harenkarspel
3. Anna, ged. 20-9-1807, Tuitjenhorn, 26-10-1807, Harenkarspel
4. Trijntje, ged. 7-3-1809, Tuitjenhorn, trouwt op 27 februari 1835 te Harenkarspel met Lammert Rei, geboren in ong. 1801 te Texel, zoon van Cornelis Rei en Dieuwertje Kopjes
5. Dirk * 10-3-1817, Harenkarspel, volgt VIIc

 

VId. Wilhelmus Sijmensz (Willem) Tesselaar, zoon van Vb, geboren te Harenkarspel op 9 oktober 1786, gedoopt op 11 oktober 1786 te Harenkarspel, overleden op 27 mei 1835 te Harenkarspel, geloof R.K, beroep boer
Trouwt met Trijntje KWAST, geboren in 1787 te Hoogwoud, overleden op 4 april 1850 te Harenkarspel, beroep boerenmeid, dochter van Tijs Kwast en Maartje Jans Kwast
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Simon * 5-5-1814, Harenkarspel, volgt VIId
2. Thijs * 17-8-1815, Harenkarspel, volgt VIIe
3. Lijsbeth * 16-9-1816, Harenkarspel, + 25-1-1888, Zijpe, trouwt met Aris Arissen
4. Maartje * 2-11-1817, Harenkarspel, + 29-3-1820, Harenkarspel
5. Maartje * 9-11-1820, Harenkarspel
6. IJda * 27-3-1825, Harenkarspel, + 12-2-1852, Warmenhuizen, trouwt op 23 februari 1851 te Warmenhuizen met Lourens van de Berg, geboren op 24 maart 1826 te Warmenhuizen, overleden op 7 oktober 1866 te Warmenhuizen, beroep arbeider, zoon van Dirk van den Berg en Neeltje Brammer

 

VIe. Pieter Pietersz Tesselaar, zoon van Vc, gedoopt te Harenkarspel op 2 juni 1799, geloof R.K., beroep schipper
Trouwt op 7 mei 1837 te Harenkarspel met Johanna Maria (Jantje) GOUDSBLOM, gedoopt op 8 december 1810 te Warmenhuizen, dochter van Jan Maartensz Goudsblom en Guurtje Kuileboer
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Catharina (Trijntje) * ong. 1838, Harenkarspel, trouwt op 10 juli 1862 te Den Helder met Pieter Slijkerman, geboren in 1835 te Harenkarspel, beroep landman, zoon van Jan Slijkerman en Neeltje Berkhout
2. Jan * 1-9-1839, Harenkarspel, volgt VIIf
3. Pieter * ong. 1845, Harenkarspel, beroep schipper, trouwt op12 mei 1877 te Harenkarspel met Maartje KOK, geboren op 24 maart 1850 te Harenkarspel, dochter van Simon Kok en Immetje van Dam
4. Simon * ong. 1847, Harenkarspel, volgt VIIg
5. Cornelis * 4-3-1851, Harenkarspel, beroep landbouwer, trouwt op 5 mei 1883 te Harenkarspel met Anna Margaretha Maria GROOT, 20 jaar, geboren te Harenkarspel, dochter van Jan Groot en Antje Koning, beroep landbouwer

 

VIf. Cornelis Pietersz Tesselaar, zoon van Vc, gedoopt te Harenkarspel op 26 december 1806, overleden op 13 maart 1895 te St.Maarten, geloof R.K., beroep arbeider, landbouwer
Trouwt op 5 mei 1839 te Harenkarspel met Guurtje DAM, geboren op 12 april 1815 te Winkel, overleden op 15 december 1889 te Harenkarspel, dochter van Jan Dam en Maartje Hoedjes, beroep dienstmeid
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Petrus (Pieter) * 27-1-1840, Harenkarspel, volgt VIIh
2. Jan * 12-5-1842, Harenkarspel
3. Trijntje * 21-1-1844, Harenkarspel
4. Jan * 4-2-1846, Harenkarspel, volgt VIIi
5. Simon * 3-11-1848, Harenkarspel
6. Trijntje * 7-6-1851, Harenkarspel
7. Gerrit * 9-5-1853, Harenkarspel
8. Gerrit * 11-1-1855, Harenkarspel

 

VIg. Jan Pietersz Tesselaar, zoon van Vc, gedoopt te Harenkarspel op 31 juli 1815, overleden na 1884, geloof R.K., beroep landbouwer
Trouwt op 29 januari 1854 te Harenkarspel met Grietje KRUIJER, geboren op 30 september 1818 te Tuitjenhorn, overleden voor 1884, dochter van Simon Kruijer en Antje Baards Waardijk
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter * 21-10-1854, Harenkarspel, beroep landbouwer
2. Trijntje * 2-3-1857, Harenkarspel, + 29-12-1906, Harenkarspel, trouwt op 25 april 1884 te Harenkarspel met Hermanus Langedijk, geboren op 19 oktober 1856 te Abbekerk, overleden op 23 mei 1927 te Alkmaar, zoon van Pieter Langedijk en Keetje van Berkel, weduwnaar van Jantje op 't Veld, geloof R.K., beroep broodbakker
3. Antje * 16-12-1859, Harenkarspel

 Kaart van omgeving Warmenhuizen anno 1825

VIh. Cornelis Jansz Tessel, zoon van Vd, geboren te Oosterblokker op 14 maart 1757, overleden op 26 februari 1827 te Scharwoude, woont Scharwoude in 1813, geloof R.K., beroep bakker, broodbakker
Trouwt op 2 februari 1780 te Monnickendam met Jantje (Jannetje) Jans VAN DIJK, geboren te Purmer op 20 januari 1757, overleden  op 24 januari 1830 te Scharwoude, dochter van Jan van Dijk en Trijntje de Hoen
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Cornelisz Tessel * 5-1-1796, Schardam, volgt VIIj
2. Marijtje Tessel * 1786, Scharwoude,+ 30-1-1848, Hoorn, beroep dienstmaagd, woont Scharwoude 1813, woont de Keern 1823, trouwt op 15 augustus 1819 te Scharwoude met Gerrit Molenaar, geboren te De Goorn in 1877, zoon van Pieter Molenaar en Trijntje Jacobs Akker, beroep dagloner

 

VIi. Pieter Jansz Tessel, zoon van Vd, geboren in 1757, woont Huis 59 (12-12-1819), overleden op 12 december 1819 te Blokker 
Trouwt op 26 december 1789 te Wognum met Rijkje Sijmens MAKKELIJK (MACKELIJKS), geboren te Wognum in 1761, overleden op 19 november 1831 te Blokker, dochter van Sijmen Cornelisz Makkelijk en Aaltje Jacobs Mulder, beroep boerin
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Alida (Aaltje) Tessel * 1796, Blokker, + 15-7-1862, Blokker, woont Oosterblokker 1829, woont Straatweg 1856 Oosterblokker,  trouwt op 20 november 1823 te Blokker (getuigen Pieter Bouwman, Dirk Tessel, Augustinus Eerens, Eldert Outjersz Waker) met Cornelis Bot, geboren te Nibbixwoud of Benningbroek in 1801, overleden op 9 maart 1885 te Blokker,  zoon van Pieter Corneliszn Bot en Lijsbeth Jansdr Bleeker

 

VIj. Dirk Jansz Tessel, zoon van Vd, geboren te Blokker in 1758, deed aangifte van het overlijden van zijn broer Pieter op 12 december 1819, overleden op 2 juni 1824 te Blokker, beroep metselaar
Trouwt met Immetje HOFLAND, overleden na 1824.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Dirksz Tessel * 1810, Oosterblokker, volgt VIIk


Generatie VII

VIIa. Jan Jansz Tesselaar, zoon van VIa, gedoopt te Warmenhuizen op 25 april 1798, overleden op 4 maart 1837 te Warmenhuizen, beroep dagloner
Trouwt op 26 mei 1823 te Warmenhuizen met Elizabeth (Lijsbeth) LANGEDIJK, gedoopt in 1793 te Nieuwe Niedorp, overleden (in kraambed) op 27 februari 1824 te Warmenhuizen, dochter van Gerrit Langedijk en Aagje Ligthart
1. Jan * 7-2-1824, Warmenhuizen, + 16-5-1842, Warmenhuizen

 

VIIb. Sijmen Pietersz (Simon) Tesselaar, zoon van VIb, gedoopt te Harenkarspel op 9 augustus 1798, overleden op 15 maart 185 te Harenkarspel, beroep landbouwer
Trouwt (1) op 27 april 1826 te St. Maarten met Ida (IJtje) GLAS, gedoopt op 6 juni 1805 te St. Maarten, overleden op 21 mei 1828 te St. Maarten (in kraambed), dochter van Arie Glas en Maartje Eijmers Spierdijk
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter * 9-5-1828, St. Maarten, + 26-5-1828, St. Maarten
2. Arien * 9-5-1828, St. Maarten, + 9-5-1828, St. Maarten, 6 uren oud
Trouwt (2) op 22 januari 1831 te Harenkarspel met Maartje ZUTT, geboren in 1809 te Nieuwe Niedorp, overleden op 22 februari 1883 te Harenkarspel, dochter van Jan Zutt en Alida Latenstein
Kinderen uit dit huwelijk:
3. Guurtje * 9-6-1831, Harenkarspel, + 18-6-1869, Harenkarspel, trouwt op 1 mei 1858 te Harenkarspel met Arie Heddes, geboren te Heerhugowaard op 3 april 1826, zoon van Jacob Jansz Heddes en Maartje Bakker, beroep arbeider
4. Elizabeth * 4-10-1832, Harenkarspel, + 22-1-1895, Warmenhuizen, trouwt op 13 juni 1857 te Harenkarspel met Teeuwis Stoop, geboren op 29 oktober 1831 te Harenkarspel, overleden op 18 januari 1910 te Heiloo, zoon van Pieter Stoop en Aagje Groot, beroep landbouwer, herbergier, turfverkoper
5. Jan * 13-4-1834, Harenkarspel, volgt VIIIa
6. Pieter * 22-5-1836, Harenkarspel, + 27-2-1862, Harenkarspel
7. Klaas * 24-5-1838, Harenkarspel, volgt VIIIb
8. Simon * 13-5-1840, Harenkarspel, + 25-7-1862, Arnhem, beroep soldaat 1e reg. infanterie
9. Maria * 6-1-1843, Harenkarspel, trouwt op 1 mei 1869 te Harenkarspel met Pieter van der Fluit, geboren in ong. 1837 te Oude Niedorp, overleden op 20 februari 1873 te Harenkarspel, zoon van Dirk van der Fluit en Aaltje Stroet, beroep arbeider
10. Willem * 1-2-1846, Harenkarspel, 2/4/1859, Harenkarspel

 

VIIc. Dirk Tesselaar, zoon van VIc, geboren te Harenkarspel op 10 maart 1817, beroep arbeider
Trouwt op 10 april 1842 te Harenkarspel met Dieuwertje OVERPOST, geboren in 1816 te Winkel, dochter van Jan Overpost en Lijsbeth de Jong
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan * 12-11-1842, Harenkarspel, beroep zeeman, trouwt op 25 februari 1877 te Alkmaar met Jantje (Jansje) BOES, geboren op 1 augustus 1843 te Alkmaar, beroep naaister, dochter van Arie Boes en Jannetje Pijs. Trouwt (2) op 24 september 1884 te Haarlem met Alida APETZ, geboren te Haarlem, 45 jaar, dochter van Johan Diederich Apetz en Suzanne Louise Weber, weduwe van Willem Zijlstra
2. Pieter * 30-4-1845, Harenkarspel, volgt VIIIc
3. Simon * 28-3-1847, Harenkarspel, volgt VIIId
4. Klaas * 6-10-1849, Harenkarspel, volgt VIIIe1
5. Neeltje * 16-1-1852, Harenkarspel, + 16-1-1859, Harenkarspel
6. Dirk * 6-11-1854, Harenkarspel, volgt VIIIe2
7. Elisabeth * 25-12-1857, Haarlemmermeer
8. Willem * 25-12-1857, Haarlemmermeer

VIId. Simon Tesselaar, zoon van VId, geboren te Harenkarspel op 6 mei 1814, overleden op 16 april 1884 te Nieuwe Niedorp, beroep landbouwer
Trouwt (1) op 27 april 1843 te Nieuwe Niedorp met Antje VELDMAN, geboren op 26 april 1821 te Nieuwe Niedorp, overleden op 16 augustus 1859 te Nieuwe Niedorp, dochter van Gerrit Veldman en Maartje Zijbecarspel
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willem * 9-3-1844, Harenkarspel, volgt VIIIf
2. Maartje * 14-5-1845, Harenkarspel, beroep dienstbode, trouwt (1) op 30 april 1869 te Nieuwe Niedorp met Wiggert Kok, geboren in 1839 te Oude Niedorp, overleden voor 1892, zoon van Cornelis Kok en Neeltje Kap. Trouwt (2) op 6 mei 1892 te Harenkarspel met Pieter Wester, geboren in 1839
te Spanbroek, beroep landman, zoon van Pieter Wester en Cornelia Mul
3. Gerrit * 13-2-1847, Harenkarspel, volgt VIIIg
4. Pieter * 14-7-1848, Harenkarspel, volgt VIIIh
5. Trijntje * 1-10-1850, Harenkarspel
6. Jan * 8-11-1852, Harenkarspel
7. Jan * 28-5-1854, Harenkarspel
8. Simon * 12-1-1857, Harenkarspel, volgt VIIIi
Trouwt (2) op 10 januari 1861 te Nieuwe Niedorp met Jacoba (Jaapje) BET, geboren op 15 maart 1829 te Noordscharwoude, dochter van Cornelis Bet en Antje Wortel
Kinderen uit dit huwelijk:
9. Cornelis * 2-11-1861, Nieuwe Niedorp, beroep arbeider, trouwt op 24 april 1895 te Hensbroek met Brigitta (Bregje) MASTELING, 31 jaar, geboren te Hensbroek, dochter van Johannes Bernardus Masteling en Jantje Bastiaan
10. Anna * 15-5-1864, Nieuwe Niedorp
11. Anna * 31-10-1865, Nieuwe Niedorp, trouwt (1) op 19 mei 1895 met Piet Timmer, trouwt (2) op 29 oktober 1900 te Blokker met Gerbrand Bot, geboren in 1859 te Blokker, zoon van Jan Bot en Aaltje Vis, weduwnaar van Geertje Timmermans
12. Elisabeth * 6-12-1867, Nieuwe Niedorp
13. IJda * 6-3-1872, Nieuwe Niedorp
14. Willem * 14-12-1873, Nieuwe Niedorp

 

VIIe. Mattheus (Thijs) Tesselaar, zoon van VId, geboren te Harenkarspel op 17 augustus 1815, overleden op 20 januari 1893 te Harenkarspel, geloof R.K., beroep arbeider
Trouwt (1) op 1 mei 1842 te Harenkarspel met Anna Margaretha FILMER, geboren op 4 maart 1819 te Zijpe, overleden voor 1879, dochter van Jan Filmer en Lijsbeth Bos
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Trijntje * 12-3-1843, Harenkarspel, trouwt op 26 januari 1872 te Warmenhuizen met Johannes Berkhout, geboren op 29 februari 1848 te Warmenhuizen, beroep rietdekker, zoon van Gerrit Berkhout en Maartje Verwer
2. Willem * 14-1-1845, Harenkarspel
3. Johannes (Jan) * 13-12-1846, Harenkarspel, volgt VIIIj
4. Pieter * 29-1-1849, Harenkarspel, volgt VIIIk
5. Gerrit * 29-3-1851, Harenkarspel
6. Gerrit * 23-10-1853, Harenkarspel
7. Elisabeth * 11-7-1856, Harenkarspel
8. Gerardus (Gerrit) * ong. 1861, Harenkarspel, volgt VIIIl
9. Simon * 7-2-1862, Harenkarspel
Trouwt (2) op 9 januari 1879 te Harenkarspel met Trijntje STOEL, geboren na 1821 te Oude Niedorp, beroep dienstmeid, weduwe van Klaas Bloothoofd en Pieter Wiering, dochter van Neeltje Stoel. Geen kinderen.

 

VIIf. Jan Tesselaar, zoon van VIe, geboren te Harenkarspel op 1 september 1839, beroep landbouwer
Trouwt op 17 januari 1885 te Harenkarspel met Geertje SIERIKS, geboren in ong. 1859 te St. Maarten, dochter van Cornelis Sieriks en Trijntje Bijwaard
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Catharina Johanna * ong. 1892, St. Maarten, trouwt op 30 mei 1919 te Bergen met Adrianus Louwe, 26 jaar, geboren te Zijpe, zoon van Jan Louwe en Maartje Ligthart

 

VIIg. Simon Tesselaar, zoon van VI, geboren te Harenkarspel in ong. 1847
Trouwt op 1 mei 1874 te Haarlemmermeer met Aagje STOOP, 22 jaar, geboren te St. Maarten, dochter van Willem Stoop en Marijtje Oud
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Petrus * 4-4-1877, Haarlemmermeer, + 18-1-1943, Alkmaar, trouwt op 19 mei 1904 te Heerhugowaard met Catharina URSEM, geboren op 3 maart 1884 te Nieuwe Niedorp, overleden op 6 mei 1951 te Heerhugowaard, dochter van Jan Klaaszn Ursem en Jantje Jongkind
2. Maria * 29-4-1880, Heerhugowaard, trouwt op 8 mei 1901 te Heerhugowaard met Cornelis Koopman, geboren op 20 november 1873 te Heerhugowaard, overleden op 4 juni 1938 te Bergen, zoon van Hendrik Koopman en Aagje Kloet
3. Jantje * 1884, Heerhugowaard, trouwt op 27 mei 1907 te Heerhugowaard met Petrus Blootshoofd, geboren in 1886 te Ouddorp, zoon van Petrus Blootshoofd en Grietje Eeken

 

VIIh. Petrus (Pieter) Tesselaar, zoon van VIf, geboren te Harenkarspel op 27 januari 1840, overleden op 15 augustus 1905 te Harenkarspel, geloof R.K., beroep arbeider, landbouwer
Trouwt op 30 april 1870 te Harenkarspel met Catharina (Trijntje) WAGEMAKER, geboren op 1 december 1848 te Wieringen, overleden op 3 oktober 1898 te Harenkarspel, dochter van Klaas Wagemaker en Aaltje Koning
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelis * 5-2-1871, Harenkarspel
2. Klaas * 24-2-1873, Harenkarspel, volgt VIIIm
3. Johannes Petrus * ong. 1876, Harenkarspel, beroep landbouwer, trouwt op 5 mei 1899 te St. Maarten met Trijntje FILMER, 23 jaar, geboren te Zijpe, dochter van Jan Filmer en Maartje Faber
4. Guurtje * 26-2-1877, Harenkarspel, trouwt op 4 mei 1900 te Harenkarspel met Petrus Ligthart, 23 jaar, geboren te Warmenhuizen, beroep landbouwer, zoon van Jan Ligthart en Elizabeth Rolee
5. Simon Martinus * 11 -11-1879, Harenkarspel, + 6-12-1879, Harenkarspel
6. Anna * 12-10-1881, Harenkarspel, trouwt op 28 april 1904 te Harenkarspel met Cornelis Bakker, 25 jaar, geboren te Oude Niedorp, zoon van Jan Bakker en Trijntje Stam
7. Alida Margaretha * 3-10-1884, Harenkarspel, + 22-11-1901, Harenkarspel
8. Catharina * 3-5-1887, Harenkarspel

 

VIIi. Jan Tesselaar, zoon van VIf, geboren te Harenkarspel op 4 februari 1846, overleden op 3 januari 1928 te St.Maarten, beroep landman
Trouwt op 6 mei 1871 te St. Maarten met Petronella van HANXLEDEN, geboren op 12 december 1848 te St. Maarten, overleden op 29 september 1921 te St.Maarten, dochter van Cornelis van Hanxleden en Cornelia (Neeltje) Blokdijk 

 

VIIj. Jan Cornelisz Tessel, zoon van VIh, geboren te Schardam op 5 januari 1796, beroep broodbakkersknecht, landman, overleden te Berkhout op 3 mei 1850,
Trouwt  te Scharwoude op 14 juni 1818 (getuigen Jan van Ammers, Jan Cornelisz Knol, Lourens Zoet en Klaas Spekken) met Grietje Jans SPEKKEN, geboren op 6 mei 1798 te Bobeldijk, RK, dienstmaagd, overleden op 28 mei 1869 te Berkhout, dochter van Jan Cornelisz Spekken en Maartje Klaas Mul
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maartje Tessel, * 7-2-1820, Scharwoude, + 20-1-1878, Berkhout
2. Cornelis Tessel * 11-3-1819, Scharwoude, volgt VIIIn
3. Jansje Tessel * 1826, Berkhout,
4. Trijntje Tessel * 18-10-1823, Berkhout, +  3-4-1875, Avenhorn
5. Grietje Tessel * ong. 1836, Berkhout, + 2-6-1918, Blokker
6. Nicolaas (Klaas) Tessel * 26-4-1828, Berkhout, volgt VIIIo
7. Elbert Tessel * 1832, Berkhout, volgt VIIIp
8. Jan Tessel * 1839, Berkhout, + 20-1-1910, Hoorn, trouwt op 14 oktober 1869 met Catharina FELD, geboren in 1844 te Avenhorn, overleden op 29 januari 1910 te Hoorn, dochter van Johan Gerard Heinrich Feld en Geertje Snoek. Geen kinderen.
9. Jan Tessel * 1830, Berkhout, + 2-7-1838Berkhout
10. Pieter Tessel * 1834, Berkhout, + 26-6-1835, Berkhout
11. Jan Tessel * 1822, Scharwoude, + 24-8-1829, Berkhout

VIIk. Jan Dirksz Tessel, zoon van VIj, geboren te Oosterblokker in 1810, woont Wijk A 49, overleden op 26 september 1874 te Obdam, beroep metselaar
Trouwt op 7 mei 1846 te Sijbekarspel met Jantje VAN ZELM, geboren te Sijbekarspel of Benningbroek op 7 mei 1814, overleden op 5 augustus 1885 te Obdam, beroep winkelierster, dochter van Jan van Zelm en Neeltje Tak
Kinderen uit dit huwelijk:
1. N.N. * 10-9-1847, Obdam, + 10-9-1847, Obdam


Generatie VIII

VIIIa. Jan Tesselaar, zoon van VIIb, geboren te Harenkarspel op 13 april 1834, overlede voor 1898, beroep arbeider
Trouwt op 4 februari 1864 te Harenkarspel met Trijntje VAN DER GRIFT, geboren in ong. 1832 te Oudkarspel, overleden op 17 september 1898 te Harenkarspel, dochter van Pieter van der Grift en Stijntje Veldhoen
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria (Maartje) * ong. 1866, St.Maarten, + 31-3-1841, Alkmaar, trouwt op 21 augustus 1892 te Alkmaar met Jacobus Gerardus Boots, 24 jaar, geboren te Alkmaar, zoon van Gerardus Boots en Clasina Essing, beroep smid
2. Stijntje * ong. 1868, St. Maarten, trouwt (1) op 26 mei 1893 te Warmenhuizen met Jan Boekel, 24 jaar, geboren op 29 december 1868 te Harenkarspel, overleden op 7 augustus 1900 te Harenkarspel, zoon van Pieter Boekel en Antje Burger, beroep arbeider. Trouwt (2) op 13 november 1901 te Harenkarspel met Pieter Stroet, 40 jaar, geboren te Nieuwe Niedorp, zoon van Pieter Stroet en Aagje Sluiter, beroep landbouwer

 

VIIIb. Klaas Tesselaar, zoon van VIIb, geboren te Harenkarspel op 24 mei 1838, beroep timmerman
Trouwt op 1 mei 1870 te Castricum met Aaltje BAKKER, 26 jaar, geboren te Castricum, dochter van Cornelis Bakker en Maartje Castricum
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria * 24-8-1871, Warmenhuizen, trouwt op 17 april 1901 te Haarlemmermeer met Magiel Aarsen, 36 jaar, geboren te Oud- en Nieuw Gastel, zoon van Johannis Aarsen en Adrina van Oers, beroep arbeider
2. Cornelis * 20-8-1872, Warmenhuizen, beroep portier, trouwt op 6 mei 1909 te Bloemendaal met Hermina Maria Christina BROEKHUIZEN, 28 jaar, geboren te Haarlem, dochter van Hendrikus Broekhuizen en Maria Elisabeth Vos, beroep costuumnaaister

 

VIIIc. Pieter Tesselaar, zoon van VIIc, geboren te Harenkarspel op 30 april 1845, overleden op 22 april 1923 te Amstelveen, beroep werkman
Trouwt op 17 april 1874 te Haarlemmermeer met Aagje STOOP, geboren op 2 augustus 1851 te St. Maarten, overleden op 10 mei 1935 te Uithoorn, dochter van Cornelis Stoop en Leentje Sieriks

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Helena * 1876, Sint-Maarten, trouwt op 13 juli 1898 te Nieuwer-Amstel met Petrus Cornelis van den Ancker, 26 jaar, geboren te Nieuwer-Amstel, zoon van Sijbrand van den Ancker en Hendrina Langeveld
2. Theodorus (Dirk) * 8-11-1877, Sint-Maarten, + 18-1-1959, Uithoorn, beroep werkman, trouwt op 3 mei 1905 te Nieuwer-Amstel met Catharina Barbara VEENHOF, geboren op 19 oktober 1881 te Vinkeveen, overleden op 11 april 1958 te Uithoorn, dochter van Bernardus Veenhof en Petronella Houtkamp
3. Diewertje * 1889, Sint-Maarten, trouwt op 24 oktober 1906 te Nieuwer-Amstel met Theodorus Hoonhout, 24 jaar, geboren te Nieuwer-Amstel, zoon van Bastianus Hoonhout en Aleid Kok, beroep metselaar
4. Cornelia * 1893, Sint-Maarten, trouwt op 17 april 1918 te Nieuwer-Amstel met Arie Bernardus Tuin, 32 jaar, geboren 14 februari 1886 te Zijpe,overleden op 9 januari 1964 te 't Zand, zoon van Jan Tuin en Helena van Bisselik, beroep manufacturier 

 

VIIId. Simon Tesselaar, zoon van VIIc, geboren te Harenkarspel op 28 maart 1847, overleden op 4 oktober 1910 te Haarlem, geloof R.K.,beroep arbeider
Trouwt op 4 september 1872 te Heemstede met Catharina VAN BAKEL, geboren op 2 juni 1846 te Heemstede, overleden op 15 maart 1922 te Heemstede, dochter van Gerardus van Bakel en Johanna Margaretha Stienen
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Theodorus (Dirk) * 1873, Haarlemmermeer, + 25-7-1935, Haarlem, beroep stoker, trouwt (1) op 22 november 1896 te Noord-Scharwoude Maartje VAN SCHAGEN, 23 jaar, geboren te Noord-Scharwoude, dochter van Jan van Schagen en Elisabeth Lampe. Trouwt (2) op 25 september 1919 te Heemstede met Alida Geertruida DE KOK, geboren in 1890 te Wateringen, zoon van Gerardus de Kok en Helena Cornelia Zuidgeest. Trouwt (3) met Maria KRAAKMAN
2. Gerardus * 1875, beroep machinist, trouwt op 5 juni 1901 te Haarlem met Grietje DE JONG, geboren te De Rijp, 27 jaar, dochter van Cornelis de Jong en Maartje de Wit
3. Dieuwertje * 8-2-1879, Heemstede, trouwt op 13 november 1901 te Heemstede met Petrus Gerardus Schabbing, geboren in 1875 te Heemstede, zoon van Martinus Franciscus Schabbing en Anna Elisabeth van der Veldt 
4. Simon * 25-11-1880, Heemstede + 19-4-1912, Heemstede
5. Margaretha * 14-4-1882, Heemstede, trouwt op 18 februari 1903 te Heemstede met Petrus Hendricus Harren, geboren in 1881 te Haarlem, zoon van Franciscus Harren en Theodora Hogervorst
6. Geziena * 30-1-1884, Heemstede, + 21-02-1887, Heemstede
7. Cornelis * 25-1-1886, Heemstede
8. Maria Elisabeth * 15-3-1888, Heemstede, beroep dienstbode, trouwt op 3 mei 1916 te Bloemendaal met Jan Johannes Nieuwenhuis, geboren te Bloemendaal , 23 jaar, beroep plantsoenarbeider, zoon van Roelof Nieuwenhuis en Hendrika Antonia Veen 
9. Johanna * 12-12-1889, Heemstede, trouwt (1) op 28 december 1910 te Haarlem met Johannes Jacobus Peters, geboren te Haarlem, 21 jaar, beroep metaaldraaier, zoon van Pieter Peters en Johanna Margaretha Kuipers. Bij vonnis arr. rechtbank te Haarlem d.d. 24 juni 1913 door echtscheiding ontbonden.
Trouwt (2) op 5 januari 1915 te Haarlem met Marinus Heijboer, geboren te Haarlem, 35 jaar, beroep opperman, zoon van Cornelis Heijboer en Catharina Petronella van Ginneken. Marinus Heijboer is wettig gescheiden van Anna Christina 
10. Nicolaas + ?, + 4-7-1907, Etten-Leur

 

VIIIe. Nicolaas (Klaas) Tesselaar, zoon van VIIc, geboren te Harenkarspel op 6 oktober 1849, overleden op 10 juni 1922 te Zijpe, beroep koopman, inlands kramer, winkelier
Trouwt op 12 november 1882 te Petten met Antje ESSELING, 33 jaar, geboren te Castricum, overleden op 8 augustus 1903 te Alkmaar, dochter van Hermanus Esseling en Heintje Diemeer
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Diewertje * 20-8-1883, Zijpe
2. Henderica Maria * 24-4-1885, Zijpe, + 1-3-1891, Zijpe
3. Theodorus * 29-10-1887, Zijpe, volgt IXa1
4. Catharina Anna * 14-11-1889, Zijpe
5. Hermannus Hendricus * 18-8-1891, Zijpe
6. NN + 21-6-1893, Zijpe, levenloos geboren
7. NN + 27-1-1897, Zijpe, levenloos geboren

 
VIIIf. Dirk Tesselaar, zoon van VIIc, geboren te Harenkarspel op 6 november 1854, beroep boerenknecht
Trouwt op 5 mei 1890 te Schermerhorn met Guurtje VAN LEIJEN, geboren op 16 juli 1865 te Zuid- en Noord-Schermer, dochter van IJzaak van Leijen en Aaltje Tuinman
Kinderen uit dit huwelijk:
1. 
Dieuwertje *  21-2-1891, Oterleek, + 2-6-1892, Oterleek
2. Dieuwertje *  9-6-1892, Oterleek
3. IJzak * 2-1-1894, Oterleek
4. Theodorus * 15-12-1895, Oterleek, + 23-4-1899, Oterleek
5. Cornelis Hermanus * 7-7-1898, Oterleek, + 13-4-1899, Oterleek
6. Theodorus * 9-7-1900, Oterleek
7. Cornelis * 2-2-1904, Oterleek, volgt IXb
8. Nicolaas * 1-9-1906, Oterleek, + 27-12-1958, Utrecht, trouwt op 14 september 1931 te Bergen met Apolonia DEKKER, geboren op 26 mei 1906 te Bergen, overleden op 19 januari 1960 te Bergen, dochter van Petrus Dekker en Maria Cecilia Spierings

 

VIIIg. Willem Tesselaar, zoon van VIId, geboren te Harenkarspel op 9 maart 1844, beroep landman
Trouwt (1) op 9 mei 1867 te Oude Niedorp met Jannetje LODDER, geboren op 11 september 1842 te St. Maarten, dochter van Arien Lodder en Antje van der Oord. 
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Antje * 13-6-1868, Oude Niedorp, + 22-3-1875, Oude Niedorp
2. Arien * 1-6-1870, Oude Niedorp, + 25-4-1876, Oude Niedorp
3. Maartje * 15-5-1872, Oude Niedorp
Trouwt (2) op 11 januari 1883 te Hoogwoud met Grietje KOLKEN, 32 jaar, geboren te Abbekerk, dochter van Cornelis Kolken en Lijsbet Bakker

 

VIIIh. Gerrit Tesselaar, zoon van VIId, geboren te Harenkarspel op 13 februari 1847, overleden op 5 september 1938 te Alkmaar, geloof R.K., beroep arbeider
Trouwt (1) op 7 mei 1875 te Zuid-Scharwoude met Margaretha (Grietje) KRAMER, geboren in ong. 1854 te Scharwoude, overleden voor 1895, dochter van Klaas Kramer en Trijntje Mul
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Simon T(h)esselaar * 5-6-1876, Oude Niedorp, volgt IXc
2. Klaas * 10-12-1877, Winkel, beroep schippersknecht
3. Gerrit * 30-9-1883, Den Helder, beroep arbeider, trouwt op 3 februari 1921 te Alkmaar met Maria Anna THOES, geboren op 17 september 1874 te Zijpe, dochter van Simon Thoes en Martha Catharina de Wit
Trouwt (2) op 14 februari 1895 te Den Helder met Marijtje KOPPES, geboren op 16 juli 1853 te Avenhorn, overleden op 9 augustus 1900 te Den Helder, dochter van Jan Koppes en Trijntje Groen, weduwe van Dirk Stoop

 

VIIIi. Petrus (Pieter) Tesselaar, zoon van VIId, geboren te Harenkarspel op 14 juli 1848, overleden op 14 juni 1906 te Alkmaar, beroep landbouwer, arbeider
Trouwt (1) op 4 mei 1872 te Harenkarspel met Antje TOL, geboren te Venhuizen op 3 augustus 1843 te Venhuizen, overleden op 4 februari 1885 te Heerhugowaard, dochter van Cornelis Tol en Aafje Weel.

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Simon * 11-6-1873, Heerhugowaard, + 9-5-1894, Alkmaar 
2. Aagje * 17-3-1875, Heerhugowaard
3. Cornelis * 7-8-1876, Heerhugowaard, + 30-9-1876, Heerhugowaard
4. Aantje * 3-9-1877, Heerhugowaard
5. Cornelis * 28-10-1878, Heerhugowaard, volgt IXd
6. Willem * 10-1-1880, Heerhugowaard
7. Jan * 2-11-1881, Heerhugowaard 
8. Pieter * 1-2-1883, Heerhugowaard, + 17-5-1883, Heerhugowaard 
Trouwt (2) op 17 april 1888 te Heerhugowaard met Trijntje GOUDSBLOM, 42 jaar, geboren op 19 februari 1847 te Langedijk, overleden op 31 augustus 1908 te Alkmaar, dochter van Willem Goudsblom en Guurtje Wokke, weduwe van Klaas Zwerver

Pieter is met zijn gezin op 11 mei 1889 naar Alkmaar vertrokken

 

Simon Tesselaar en Aaltje Bijl

 

VIIIj. Simon Tesselaar, zoon van VIId, geboren te Harenkarspel op 12 januari 1857, beroep landbouwer
Trouwt op 31 mei 1886 te Oudorp met Aaltje BIJL, geboren op 4 januari 1863 te Oudorp, dochter van Jan Bijl en Niesje Mooij
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Agnes * 4-6-1887, Nieuwe Niedorp
2. Simon * 16-4-1889, Nieuwe Niedorp, volgt IXe
3. Johannis * 14-4-1893, Nieuwe Niedorp, beroep kantoorklerk, trouwt op 27-jarige leeftijd op 27 oktober 1920 te Heerhugowaard met Adriana Johanna Maria FRANKEN, geboren op 23 november 1899 te Roosendaal, dochter van Johannis Franken en Cornelia Laanen
4. Jacob * 16-3-1900, Nieuwe Niedorp, volgt IXf

 

Aaltje Stoop

VIIIk. Johannes (Jan) Tesselaar, zoon van VIIe, geboren te Harenkarspel op 18 december 1846, overleden op 5 december 1915 te Bovenkerk (Nieuwer-Amstel), geloof R.K., beroep arbeider
Trouwt op 30 april 1870 te St. Maarten met Aaltje STOOP, geboren op 2 april 1850 te St. Maarten, overleden op 22 juni 1943 te Amstelveen, dochter van Cornelis Stoop en Helena (Leentje) Sieriks
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Matthijs * 1-3-1872, St. Maarten, volgt IXg
2. Cornelis * 31-10-1873, Haarlemmermeer, volgt IXh
3. Petrus (Pieter) * 2-10-1875, Haarlemmermeer, volgt IXi
4. Anna Margaretha (Annie) * 30-11-1877, Haarlemmermeer, + 24-7-1963, Mijdrecht, trouwt op 14 juni 1899 te Nieuwer-Amstel met Jan Blom, geboren op 22 juni 1871 te Nieuwer-Amstel, overleden op 10 augustus 1945 te Nieuwer-Amstel, zoon van Willem Blom en Alida Maria Pieters, beroep opperman

Jan Blom en Annie Tesselaar

5. Helena (Lenie) * 9-1-1880, Harenkarspel
6. Maria (Rie) * 20-3-1882, Uithoorn, + 13-6-1960, Haarlem, trouwt op 17 april 1907 te Nieuwer-Amstel met Willem Blom, geboren op 25 februari 1879 te Uithoorn, overleden op 23 maart 1961 te Amsterdam, zoon van Willem Blom en Alida Maria Pieters, beroep boerenarbeider
7. Gerardus (Gerrit) * 1-10-1883, Uithoorn, + 2-12-1977, Stein, ingetreden in de congregatie van het Heilig Hart in 1909, als broeder-missionaris naar de Philippijnen op 27 oktober 1913 tot 21 maart 1958

Gerrit Tesselaar

8. Catharina * 11-9-1885, Uithoorn, + 11-7-1945, zuster Pacifica, ingetreden in het klooster begin 1906
9. Elisabeth * 26-6-1887, Uithoorn, + 16-10-1940, Haarlem, trouwt op 29 mei 1912 te Nieuwer-Amstel met Jacobus Johannes Vaneman, 21 jaar, geboren te Alkemade, beroep hofmeester, zoon van Gerrit Vaneman en Joanna Hartman
10. Agatha * 5-4-1889, Uithoorn, beroep dienstbode, trouwt op 25 mei 1910 te Nieuwer-Amstel met Theodorus Jacobus Kroes, 33 jaar, geboren te Abcoude-Baambrugge, zoon van Hendrik Kroes en Maria Coezijnsen, beroep timmerman

Jan vertrekt met zijn gezin op 17 mei 1873 naar de Haarlemmermeer. Gegevens Anna Margaretha en Maria zijn afkomstig van de website van de Familie Blom (Thea Onderwater, Jan Blom, Anton Blom)

 

VIIIl. Pieter Tesselaar, zoon van VIIe, geboren te Harenkarspel op 29 januari 1849, beroep landman, veehandelaar
Trouwt op 8 april 1875 te Den Helder met Antje VAN DUIN, geboren op 17 juni 1853 te Obdam, dochter van Arie van Duin en Antje Mak
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arie * 5-3-1876, Den Helder, volgt IXj
2. Anna Margaretha17-11-1877, Den Helder, + voor 1880
3. Matthias * 18-1-1879, Den Helder, + 29-3-1879, Den Helder
4. Anna Margaretha25-10-1881, Den Helder, + 15-8-1882, Den Helder
5. Anna Margaretha * 11-11-1882, Den Helder, trouwt op 1 november 1907 te Den Helder met Gerardus Johannes Bies, geboren in ong. 1879 te Haarlem, zoon van Gerardus Johannes Bies en Geertrui van Gaelen
6. Matthijs * ong. 1884, Den Helder, beroep melkverkoper, trouwt op 27 juni 1907 te Den Helder met Maria BOON, geboren in ong. 1884 te Den Helder, dochter van Jan Boon en Johanna Christina Hogeboom
7. Johannes * 15-2-1885, Den Helder, + 00-12-1977, Baltimore
8. Anna Cornelia * ong.1887, Den Helder, trouwt op 9 september 1909 te Den Helder met Albertus Beukers, geboren in ong. 1887 te Den Helder, zoon van Albertus Beukers en Adriana Visser

 

VIIIm. Gerardus (Gerrit) Tesselaar, zoon van VIIe, geboren te Harenkarspel op 6 mei 1859, overleden op 16 september 1948 te Harenkarspel, beroep arbeider
Trouwt op 7 april 1883 te Harenkarspel met Aagje SMIT, geboren op 4 mei 1861 te Harenkarspel, overleden op 20 januari 1939 te Eenigenburg, dochter van Jan Smit en Aafje Bakker
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes * 11-2-1884, St. Maarten
2. Jan * 1888, St. Maarten, volgt IXk
3. Matthijs * 3-11-1889, St. Maarten
4. Willem * ong. 1897, Harenkarspel, beroep landbouwer, trouwt op 7 mei 1920 te Harenkarspel met Anna VAN DUIN, 22 jaar, geboren te Harenkarspel, dochter van Jan van Duin en Neeltje Komen
5. Catharina * 20-3-1899, Harenkarspel, + 20-8-1982, Harenkarspel, trouwt in ong. 1923 te Harenkarspel met Johannes Stoop, geboren op 6 mei 1894 te Oude Niedorp, overleden op 24 december 1968 te Tuitjenhorn, zoon van Cornelis Stoop en Wilhelmina Klaver

Naatje Ligthart (1866/1918)

VIIIn. Klaas Tesselaar, zoon van VIIh, geboren te Harenkarspel op 24 februari 1873, overleden op 29 oktober 1939 te Warmenhuizen, beroep veehouder
Trouwt op 29 april 1901 te Warmenhuizen met Christina (Naatje) LIGTHART, geboren op 22 juni 1866 te Warmenhuizen, overleden op 18 november 1918 te Warmenhuizen, dochter van Jan Ligthart en Elisabeth Rolee, weduwe van Matthias Dekker
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Catharina * 22-3-1902, Warmenhuizen, + 27-8-1069, Warmenhuizen, trouwt op 25 juli 1925 te Warmenhuizen met Adrianus Spijkerman, geboren op 16 september 1901 te Warmenhuizen, overleden op 13 januari 1971 te Warmenhuizen, beroep tuinder, zoon van Willem Spijkerman en Cornelia (Neeltje) Ooievaar
2. Johannes * 29-4-1904, Warmenhuizen, volgt IXl

 

VIIIo. Cornelis Tessel, zoon van VIIj, geboren te Scharwoude op 11 maart 1819, overleden te Avenhorn op 12 november 1869, beroep vrachtrijder
Trouwt te Berkhout op 26 apr 1849 met Maartje KOPPES (KOBBES), geboren te Ursem op 6 november 1825, overleden te Avenhorn op 4 april 1870, dochter van Aldert Koppes (Alias Kobbes) en Sijtje Zuijdam (Seijdam)
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietje Tessel * 12-3-1850, Berkhout, + 18-3-1853, Berkhout
2. Seitje Tessel * 26-6-1851, Berkhout, + 13-10-1909, Berkhout, trouwt op 14 april 1872 te Avenhorn met Jan van Diepen,  gedoopt op 24 februari 1848 in Grosthuizen, overleden op 14 april 1892 te Scharwoude, zoon van Pieter van Diepen en Geertje Blank
3. Jan Tessel * 3-12-1853, Berkhout, + 18-5-1854, Berkhout
4. Jan Tessel * 1856, Berkhout, + 7-2-1859, Berkhout
5. Grietje Tessel * 9-2-1857, Berkhout, + 26-1-1866, Berkhout
6. Johannes (Jan) Tessel * 11-5-1861, Avenhorn, volgt IXm
7. Aldert Tessel * 10-4-1864, Avenhorn, + 19-10-1942, Ursum, beroep landman te Ursem, trouwt op 25 april 1887 te Ursum met Jansje GROOTgeboren te Ursem op 31 mei 1865, overleden op 9 november 1934 te Ursum, dochter van Klaas Groot en Geziena Duijn. Geen kinderen.
8. Cornelis Tessel * 22-4-1867, Avenhorn,  volgt IXn

 

VIIIp. Nicolaas (Klaas) Tessel, zoon van VIIj, geboren te Berkhout op 26 april 1828, overleden te Ilpendam op 9 februari 1901, begraven te Ilpendam op 13 februari 1901, verkoopt te Berkhout in 1894, woont Hoogerwerf, Broekermeerdijk, Landsmeer, geloof R.K., beroep veehouder
Trouwt op 22 juni 1860 te Landsmeer met Geertruij (Geertje) POEL, geboren te Beemster op 26 december 1825, overleden te Ilpendam op 7 juni 1901, dochter van Gerrit Poel en Geertje Zwart
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Tessel * 9-6-1861, Landsmeer, + 14-7-1945, Oosterblokker, begr. 17-7-1945, Oosterblokker
2. Pieter Tessel * 11-11-1863, Landsmeer, volgt IXo
3. Grietje * 28-6-1865, Landsmeer, woont wijk A, Volgerweg Nr 83, + 9-7-1866, Landsmeer
4. Grietje * 19-11-1870, Landsmeer, + 27-4-1962, Purmerend

 

VIIIq. Elbert Tessel, zoon van VIIj, geb. te Berkhout op 15 oktober 1831, overleden te Berkhout op 30 mei 1894, beroep landman te Ursem
Trouwt op 25 april 1861 te Berkhout met Aagje BLANK, geboren te Berkhout op 27 november 1833, overleden te Berkhout op 3 april 1916, dochter van Huijbert Blank en Antje de Jong
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Tessel * 1-6-1865, Ursum, volgt IXp


Generatie IX

IXa. Theodorus Tesselaar, zoon van VIIIe1, geboren te Zijpe op 29 oktober 1887, overleden op 14 december 1974 te Schagen, beroep manufacturier
Trouwt op 18 september 1919 te Anna Paulowna met Anna Johanna ALKEMADE, geboren op 25 september 1887 te Noordwijk, overleden op 21 juni 1972 te Schagen, dochter van Floris Alkemade en Petronella van der Velde
Kinderen uit dit huwelijk:
1. NN
2. NN
3. Nico * 28-10-1925, 't Zand, + 14-3-2012, trouwt op 27 oktober 1967 met Edwien STEENBRINK

IXb. Cornelis Tesselaar,
zoon van VIIIe2, geboren te Oterleek op 2 februari 1904
Trouwt met Gerarda ZONNEVELDgeboren op 21 februari 1906 te Castricum
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Theodorus * 30-4-1926, Heerhugowaard, + 28-12-1945, Grevenbroich, Landkreis Grevenbroich-Neus
2. Johannes * 29-12-1927, Bergen
3. Petronella * 11-3-1929, Bergen
4. Divera 
Cornelia * 30-3-1934, Limmen


IXc. Simon T(h)esselaar, zoon van VIIIg, geboren te Oude Niedorp op 5 juni 1876, overleden 15 maart 1953 te Haarlem
Trouwt op 14 september 1904 te Haarlemmermeer met Catharina Maria WEZELENBURG, geboren in 1880 te Haarlemmermeer, overleden te Haarlem, dochter van Cornelis Wezelenburg en Maria Poelgeest
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerardus Thesselaar geboren 26-7-1906 te Haarlemmermeer, volgt Xa

IXd. Cornelis Tesselaar, zoon van VIIIh, geboren te Heerhugowaard op 28 oktober 1878, overleden op 17 december 1951 te Alkmaar, beroep landbouwer en tuinbouwer
Trouwt op 22 april 1903 te Harenkarspel met Catharina (Trijntje) KRUIJER, geboren te Haringcarspel op 4 juli 1881, overleden op 19 augustus 1968 te Dieren, dochter van Pieter Kruijer en Agnes Sieriks
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Petrus * Harenkarspel, ged. 13-3-1904, volgt Xb
2. Agnes * Harenkarspel, gedoopt te Tuitjenhorn op 29 oktober 1905, + 21-1-1997. Trouwt op 7 mei 1927 te Harenkarspel met Johannes Martinus Dekkers, geboren te Bunnik op 28 december 1902, overleden op 22 oktober 1977 te Utrecht
3. Cornelis * Harenkarspel, ged. 19-2-1907, Tuitjenhorn, volgt Xc
4. Simon * 26-6-1908, Harenkarspel, + 31-1-1909, Harenkarspel
5. Anna Catharina * Harenkarspel, gedoopt te Tuitjenhorn op 22 september 1909, + 6-3-1970, Dieren. Trouwt te Harenkarspel op 19 november 1941 met Anthonius Johannes Vallen, geboren te Vleuten op 14 april 1916, overleden op 25 oktober 1977
6. Aagje * 3-1-1911, Harenkarspel, + 21-12-1925, Harenkarspel
7. Simon * 10-11-1912, Harenkarspel, ged. 11-11-1912, Tuitjenhorn, volgt Xd
8. Geertje * Harenkarspel, ged. 13-1-1914, Tuitjenhorn, + 1-12-1995, Tuitjenhorn. Trouwt te Harenkarspel op 12 september 1941 met Nicolaas Johannes Kleibroek, geboren te Warmenhuizen op 2 mei 1909, overleden op 9 juli 1988 te Alkmaar 
9. Jan * Harenkarspel, ged. 28-9-1915, Tuitjenhorn, volgt Xe
10. Maria * Harenkarspel, ged. 8-9-1917, Tuitjenhorn. Trouwt te Harenkarspel op 3 oktober 1945 met Johannes Bartholomeus de Wildt, geboren te Heemskerk op 4 april 1913, overleden op 6 mei 1953 te Alkmaar
11. Cornelis * 10-12-1918, Harenkarspel, volgt IXf
12. Aagje * Harenkarspel, ged. 27-6-1926, Tuitjenhorn, trouwt op 23 april 1948 te Harenkarspel met Cornelis Mulder, geboren op 28 oktober 1918 te Obdam
13. Petrus * Harenkarspel, ged. 4-4-1928, Tuitjenhorn, volgt Xg

Simon (1912), Aagje (1911) en Anna (1909) Tesselaar

IXe. Simon Tesselaar, zoon van VIIIi, geboren te Nieuwe Niedorp op 16 april 1889, overleden op 8 juli 1950 te Den Helder, begraven op 12 juli 1950 te Heerhugowaard, beroep landbouwer
Trouwt (1) op 18 mei 1913 te Nieuwe Niedorp met Aagje GROOT, geboren op 4 juni 1891 te Heerhugowaard, overleden op 4 september 1917 te Alkmaar, begraven te Heerhugowaard, dochter van Arie Groot en Guurtje Kruijer
Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Simon Adrianus * 27-2-1914, Heerhugowaard
2. Adrianus Simon * 19-1-1915 Heerhugowaard, volgt Xh
3. Aaltje * 26-10-1916, Heerhugowaard
Trouwt (2) op 25 juni 1919 te Heerhugowaard met Maria GROOT, geboren op 29 juni 1894 te Heerhugowaard, overleden op 21 april 1985 te Den Helder, dochter van Arie Groot en Guurtje Kruijer
Kindern uit dit huwelijk:
4. Geertruida Agatha * 6-6-1921, Heerhugowaard

Jacob Tesselaar en Anna van Schagen

IXf. Jacob Tesselaar, zoon van VIIIj, geboren te Nieuwe Niedorp op 16 maart 1900, overleden op 15 september 1985 te Nieuwe Niedorp,beroep landbouwer
Trouwt op 25 april 1921 te Heerhugowaard met Anna VAN SCHAGEN, geboren op 27 maart 1899 te Heerhugowaard, overleden op 21 juli 1985 te Alkmaar, dochter van Aris van Schagen en Maartje Snelten
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Simon (Siemen) * 13-9-1922, Heerhugowaard, volgt Xi
2. Maria Alida (Marie) * 12-8-1924, Heerhugowaard, + 30-8-2007, Terneuzen, trouwt op 21 november 1946 te Nieuwe Niedorp met Joseph Valckx, * 5-1-1923 te Hontenisse, overleden op 12-2-2004, zoon van Petrus Valckx en Susanne Hubertina Burger
3. Adrianus, (Aris) * 16-1-1926, Heerhugowaard, + 18-10-1987, Nieuw Zeeland, trouwt op 1 november 1952 te Paeroa, Nieuw-Zeeland met Lucia Elizabeth WIJNKER, geboren op 30 mei 1923 te Heerhugowaard, overlden in januari 2015 te Morrinsville, Nieuw-Zeeland. Emigratie: 17 augustus 1951, Morrinsville, Nieuw Zeeland
4. Johannes (Jan) * 21-12-1927, Heerhugowaard, + 23-7-2009, Nieuw-Zeeland, trouwt (1) op 1 mei 1954 met Geertruida Engelina METTES, overleden op 9-8-1982 te Nieuw Zeeland. Trouwt (2) op 9 juli 1985 met Barbara Anne DEVONSHIRE, * 16-2-1939
5. Alida Maria (Alie) * 26-11-1930, Heerhugowaard, trouwt op 26 november 1958 te Nieuwe Niedorp met Gerardus Petrus Bakkum, * 3-6-1931 te Heerhugowaard, zoon van Wilhelmus Petrus Bakkum en Maria Blankendaal
6. Jacob (Jaap) * 31-10-1932, Alkmaar, volgt Xj
7. Anna (Ans) * 7-5-1934 te Heerhugowaard, trouwt op 30 oktober 1957 te Nieuwe Niedorp met Jacobus Cornelis de Waard, * 27-2-1930 te Egmond binnen, zoon van Petrus de Waard en Cornelia de Goede
8. Agnes (Agnes) * 1-10-1935, Heerhugowaard, + 4-3-2015, Schagen, trouwt op 4 april 1959 te Nieuwe Niedorp met Johannes Jacobus van Diepen, geboren op 21 december 1935 te Opmeer, beroep bouwvakker, zoon van Johannes van Diepen en Adriana Margaretha de Boer
Margaretha de Boer
9. Theodorus (Theo) * 11-5-1937, Heerhugowaard, trouwt op 4 april 1964 te Obdam met Briggitha Bernardina Maria BOT, geboren op 19 maart 1940 te Obdam, dochter van Theodorus Gerardus Bot en Catharina Elisabeth Schipper
10. Cornelis (Cor) * 12-3-1939, Heerhugowaard, trouwt op 17 december 1965 te Sint Maarten met Frederika Geertruida MULDER, geboren op 28 maart 1945 te Harenkarspel, dochter van Petrus Johannes Mulder en Alida Bleeker
11. Adriana Johanna (Sjaan) * 19-8-1940, Heerhugowaard, trouwt op 10 januari 1964 te Nieuwe Niedorp met Hubertus Theodorus Spaansen, geboren op 26 december 1939 te Winkel, overleden op 25 april 2011 te Winkel (gem. Niedorp), zoon van Hubertus Spaansen en Agatha Margaretha Mak.
12. Geertruda Divera (Truus) * 27-6-1942 te Nieuwe Niedorp, trouwt op 27 mei 1966 te Nieuwe Niedorp met Jacob (Jaap) Kok, geboren op 5 april 1940 te Harenkarspel, zoon van Petrus Kok en Marijtje Laan

 

IXg. Matthijs Tesselaar, zoon van VIIIj, geboren te Sint-Maarten op 1 maart 1872, overleden op 7 februari 1961 te Bovenkerk (Nieuwer-Amstel), geloof R.K., beroep werkman, loondorser
Trouwt op 10 november 1897 te Nieuwer-Amstel met Helena VAN DEN BURG, geboren op 28 mei 1870 te Nieuwer-Amstel, overleden op 1 februari 1946 te Nieuwer-Amstel, dochter van Cornelis van den Burg en Maria van der Horst
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Alida Maria * 15-9-1898, Bovenkerk (Nieuwer-Amstel), + 25-3-1996, Amstelveen, trouwt met Cornelis Kouw, geboren op 18 maart 1899 te Nieuwer-Amstel, overleden op 28 december 1966 te Amstelveen
2. Maria Alida Josephina * 19-3-1900, Bovenkerk (Nieuwer-Amstel), + 8-4-1981, Aalsmeer, trouwt op 21 oktober 1926 te Nieuwer-Amstel met Arentius (Arie) Stokkel, geboren op 15 oktober 1895 te Aalsmeer, overleden op 11 december 1969 te Aalsmeer, zoon van Jacobus Stokkel en Antonia Schouten. Geen kinderen.
3. Johanna * 19-4-1901, Bovenkerk (Nieuwer-Amstel), + 21-12-1990, Voorschoten, zuster Crescentia, Dominicanes van de Congregatie van de H. Catharina van Siena te Voorschoten
4. Cornelis * 8-5-1902, Bovenkerk (Nieuwer-Amstel), + 30-3-1983, Amstelveen, geen kinderen
5. Anna Margaretha * 10-7-1906, Bovenkerk (Nieuwer-Amstel), + 2-8-1996, Nijmegen, zuster Matelena, Zusters Onder de Bogen te Maastricht
6. Cornelia * 10-10-1907, Bovenkerk (Nieuwer-Amstel), + 17-7-2003, Amstelveen, trouwt op 8 juni 1932 met Wilhelmus Hubertus Franken, geboren op 27 maart 1908 te Amsterdam, overleden op 31 december 1989 te Amsterdam
7. Johannes * 14-12-1909, Bovenkerk (Nieuwer-Amstel), + 14-10-1986, trouwt op 22 juni 1938 met Adriana Anna RAADSCHELDERS, geboren op 7 februari 1911, overleden op 24 februari 1994, dochter van Johannes Cornelis Raadschelders en Maria van Egmond
Kinderen: 1. Maria Cornelia Adriana TESSELAAR * 20-10-1944, Nieuwer-Amstel, trouwt op 30 juli 1968 te Nieuwer-Amstel Gerardus Petrus Maria BEENTJES, geboren op 15-08-1940 te Amsterdam, zoon van Petrus Beentjes Geertruida Dorothea Heintzberger

8. Helena * 23-5-1913, Bovenkerk (Nieuwer-Amstel), trouwt op 28 mei 1941 te Nieuwer-Amstel met Wim Ariens

Het gezin van Matthijs Tesselaar woonde te Bovenkerk, gemeente Nieuwer-Amstel, aan de Noorddammerlaan 34 en later 32. Onder Jacobus Johannes Tesselaar

IXh. Cornelis Tesselaar, zoon van VIIIj, geboren te Haarlemmermeer op 31 november 1873, overleden op 23 december 1959 te Amsterdam, beroep glazenwasser, nachtwaker
Trouwt (1) op 11 mei 1898 te Haarlemmermeer met Anna Margaretha VAN ASSELEN, geboren op 6 juni 1873 te Vinkeveen en Waverveen, overleden op 4 augustus 1930 te Amstelveen, dochter van Jacobus van Asselen en Catharina Lambalk
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacobus Johannes * 16-1-1905, Nieuwer-Amstel, + 4-10-1994, Pau, Frankrijk, kapelaan, pastoor te Lourdes
Trouwt (2) op 13 mei 1931 te Apeldoorn met Maria Hendrika WOLFS, geboren op 11 juli 1896 te Cuijk

IXi. Arie Tesselaar, zoon van VIIIk, geboren te Den Helder op 5 maart 1876, geloof R.K., beroep arbeider, los werkman
T
rouwt op 14 januari 1904 te Heerhugowaard met Cornelia VAN DER HEIDEN, geboren in ong. 1882 te Heerhugowaard, dochter van Jan van der Heiden en Aafje Schaap 
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes Cornelis * 17-11-1906, Den Helder, volgt Xk
2. Pieter * 29-1-1904, Zijpe, los werkmanberoep huisknecht, trouwt op 31 december 1930 te Amsterdam met Olga Martha DIETZ, 32 jaar, geboren op 4 maart 1898 te Marienthal, dochter van Ernst Anton Dietz en Marie Wilhelmine Feustel

IXj. Petrus (Pieter) Tesselaar
, zoon van VIIIl, geboren te Haarlemmermeer op 2 oktober 1875, overleden op 31 mei 1941 te Amsterdam, geloof R.K., beroep werkman, landbouwer

Trouwt (1) op 4 september 1901 te Nieuwer-Amstel met Johanna (Anna) ZETHOF, geboren in ong. 1878 te Aalsmeer, overleden op 23 december 1909 te Nieuwer-Amstel, dochter van Jan Zethof en Agatha van Lammeren
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes Mattheus * 8-9-1902, Bovenkerk (Nieuwer-Amstel), volgt Xl
2. Mattheus Cornelis * 6-11-1905, Bovenkerk (Nieuwer-Amstel), beroep rijksveldwachter in o.a. Amsterdam, Tilburg en Avereest, overleden op 13 april 1976 te Someren, trouwt met Antonia Catharina (Tonny) HORSTEN, geboren op 21 februari 1909 te Tilburg, overleden op 9 juni 1986 te Geldrop, begraven te Someren-Dorp
3. Henricus Cornelis (Henk) * 7-8-1907, Bovenkerk (Nieuwer-Amstel), + 31-7-1997, Tilburg, broeder MSC, missionaris van het Heilig Hart, werkzaam geweest in Driehuis, Sittard, Stein, Rome, Eindhoven en Tilburg als werkman en portier
4. Alida Maria * 7-7-1909, Bovenkerk (Nieuwer-Amstel)
Trouwt (2) op 18 juli 1923 te Nieuwer-Amstel met Christina Maria VAN DUIJNHOVEN, geboren op 2 mei 1889 te Sloten (N-H), dochter van Pieter van Duijnhoven en Adriana Stolwijk
Kinderen uit dit huwelijk:
5. Petrus * 5-6-1924, Nieuwer-Amstel

Het gezin van Pieter Tesselaar woonde op de Bovenkerkerweg 88 te Nieuwer-Amstel.

Bidprentje Joanna Zethof

 

IXk. Jan Tesselaar, zoon van VIIIl, geboren te Harenkarspel op 14 juli 1888, overleden op 25 januari 1951 te Alkmaar, beroep arbeider
Trouwt op 22 mei 1914 te St. Maarten met Cornelia BLEEKER, geboren op 24 maart 1890 te Harenkarspel, overleden op 6 februari 1976 te Heerhugowaard, dochter van Hendricus Bleeker en Maria (Maartje) Hoogeboom
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerrit * 23-4-1917, Heerhugowaard, volgt Xm
2. Hendrik * 30-10-1918, Heerhugowaard, + 13-9-1993, Heerhugowaard, trouwt met Johanna Petronella GROEN
3. Tijs * 16-3-1920, volgt Xn
4. Cornelis * 1-8-1921, volgt Xo
5. Jan * 21-11-1922, volgt Xp
6. Piet * 19-9-1924, volgt Xq
7. Maria * 28-12-1925, Heerhugowaard, + 25-8-1938, Heerhugowaard
8. Willem (Wim) * 8-12-1927, volgt Xr
9. Jacob (Jaap) * 24-3-1931, volgt Xs
10. Nicolaas (Niek) * 30-6-1934, volgt Xt

 

IXl. Johannes Tesselaar, zoon van VIIIm, geboren te Warmenhuizen op 29 april 1904, overleden op 7 september 1970 te Alkmaar
Trouwt op 24 april 1928 te Schagen met Johanna Bertha VLAAR, geboren op 28 oktober 1904 te Hoogkarspel, overleden op 19 mei 1962 te Warmenhuizen, dochter van Arien Vlaar en Marijtje Visser
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Adrianus Theodorus (Arie)* 18-4-1930, Warmenhuizen, volgt Xu
2. Een zoon
3. Een zoon

Geertje Ruijter (1866-1937) en Jan Tessel (1861-1918)

IXm. Johannes (Jan) Tessel, zoon van VIIIn, geb. te Avenhorn op 11 mei 1861, woont Noorddijkerweg 74 Ursem, woont C nr 40 Ursem in 1918, overleden) te Ursem op 23 april 1947, beroep landman, veehouder
Trouwt op 23 april 1883 met Geertje RUIJTER, geboren te Obdam in 1866, overleden te Ursem op 4 januari 1937, dochter van Jacob Ruijter en Hilletje Spil
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria Tessel * 17-10-1885, Obdam, +  22-12-1956, Ursem
2. Hiltje Tessel * 26-6-1886, Ursem, + 9-2-1905, Ursem
3. Sijtje Tessel * 3-8-1888, Ursem, + 16-5-1899, Ursem
4. Trijntje Tessel * 29-3-1890, Ursem, trouwt te Ursem op 25 januari 1913 met Jacob Vlaming, geboren te Ursem op 18 juli 1891, beroep broodbakker, zoon van Pieter Vlaming (beroep broodbakker) en Neeltje Steur. Uit dit huwelijk geen kinderen.
5. Grietje Tessel * 30-3-1892, Ursum
6. Cornelia Tessel * 10-12-1893, Ursum, + 29-8-1949, Ursem
7. Cornelis Tessel * 9-2-1896, Ursem, volgt Xv
8. Jacob (Jaap) Tessel * 19-2-1898, Ursem, volgt Xw
9. Johannes Tessel * 10-3-1900, Ursem, + 5-7-1926, Ursem

 

IXn. Cornelis Tessel, zoon van VIIIn, geboren te Avenhorn op 22 april 1867, overleden te Berkhout op 20 december 1938, beroep landman, veehouder
Trouwt te Avenhorn op 22 april 1890 met Eefje (Eva) SMAL, geboren te Beemster op 23 maart 1869, overleden te Spierdijk op 29 april 1947, dochter van Klaas Smal en Geertuida (Geertje) Pieters Huiberts
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Tessel * 5-4-1899 ???, + 24-12-1900, Berkhout
2. Nicolaas Tessel * 16-9-1892, Berkhout, + 28-8-1894, Berkhout
3. Maria Tessel * 8-1-1895, Berkhout, + 20-10-1964, Beemster, trouwt op 21 oktober 1920 te Berkhout met Simon Schilder, geboren in 1886 te Berkhout, zoon van Jan Schilder en Elisabeth Bakker
4. Geertruida Maria Tessel * 24-5-1896, Berkhout, + 6-2-1968, Spierdijk, trouwt te Berkhout op 27 april 1922 met Nicolaas Wiering, geboren te Venhuizen in 1894, beroep landbouwerzoon van Klaas Wiering en Meijntje Kapteijn. Uit dit huwelijk geen kinderen.
5. Sijtje Tessel * 14-10-1897, Berkhout, + 24-12-1898, Berkhout
6. Nicolaas  Tessel * 13-12-1901, Berkhout, + 26-11-1989, trouwt met Catharina Juliana Huitema, geboren op 25 mei 1917, overleden te Spierdijk op 25 november 1991. Uit dit huwelijk geen kinderen.
7. Theodorus Tessel * 1902
8. Guurtje Tessel * 1904, Berkhout, + 28-8-1946, Wognum
9. Aldert Tessel * 7-5-1907, Berkhout, woont in Nieuwestraat 69 te Purmerend op 15 mei 1930.

 

IXo. Pieter Tessel, zoon van VIIIo, geboren te Landsmeer op 11 november 1863, overleden te Monnickendam op 11 november 1937, begr. te Monnickendam op 15 november 1937,  geloof R.K., beroep veehouder
Trouwt te Monnickendam op 27 februari 1889 met Antonia Geertruida (Antje) KONIJN, geboren te Beemster op 24 mei 1867, woont Westringdijk c 50 Beemster, overleden) te Volendam op 16 november 1961, begr. te Monnickendam op 21 nov 1961, dochter van Jan Pietersz Konijn (veehouder) en Antje de Jong
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Johannes (Klaas) Tessel * 25-6-1890, Landsmeer, volgt Xx
2. Anna Geertruida Tessel * 29-10-1891, Landsmeer, + 4-10-1892, Landsmeer
3. Geertruida Anna Tessel * 29-10-1891, Landsmeer, + 4-12-1892, Landsmeer
4. Anna Geertruida (Antje) Tessel * 14-11-1893, Landsmeer, + 19-2-1923, Monnickendam 
5. Geertruida Anna Tessel * 5-4-1895, Landsmeer, + 12-6-1960, Monnickendam
6. Margaretha Maria Tessel * 19-7-1897, RK, zuster Dolorosa op 10 mei 1923, + 3-11-1927
7. Johanna Maria Antonia Tessel * 16-11-1899, + 17-3-1900 (4 maanden oud)
8. Johanna Maria Antonia (Jo) Tessel * 16-9-1901, Landsmeer, + 14-3-1989, Monnickendam
9. Cornelia Maria (Nel) Tessel * 8-7-1904, Landsmeer, + 7-11- 2000, Heemstede
10. Maria Johanna (Marie) Tessel * 8-3-1906, Landsmeer, + 18-10-1991, Monnickendam
11. Petrus Anthonius Tessel * 19-2-1909, Landsmeer, + 3-9-1910, Landsmeer
12. Johannes (Jan) Tessel * 18-4-1916, Landsmeer, volgt Xy

 

IXp. Jan Tessel, zoon van VIIIq, geboren te Ursem op 1 juni 1865, overleden op 24 juni 1925 te Berkhout, beroep landman, veehouder
Trouwt 25 april 1889 te Berkhout met Guurtje BAKKER, geboren op 30 augustus 1866 te Hoogwoud, overleden op 27 december 1943 te Hoorn, dochter van Cornelis Bakker en Aafje Braakman
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albertus Tessel * 10-4-1892, Berkhout, volgt Xz
2. Cornelis Tessel * 22-4-1891, Berkhout, + 18-5-1948, Berkhout, trouwt te Berkhout op 2 mei 1928 met Dieuwertje Bakker, dochter van Dirk Bakker (veehouder) en Leentje Schilder, geb. te Ursem in 1896. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3. Agatha (Aagje) Tessel * 20-11-1890, + 30-6-1974, Berkhout, trouwt te Berkhout op 29 april 1918 met Petrus Dorus Bisschop, geboren op 5 januari 1890, overleden te Berkhout op 20 november 1978, zoon van Dirk Bisschop en Bavo Groot


Generatie X

Xa. Gerardus Thesselaar, zoon van IXb, geboren te Haarlemmermeer op 26 juli 1906 te Haarlemmermeer, overleden op 26 oktober 1981 te Haarlem
Trouwt op 14 mei 1936 te Haarlem met Lucia Hendrica Cornelia STIPHOUT, geboren op 10 januari 1913 te Haarlem, overleden 24 maart 1999 te Hillegom, dochter van Josephus Stiphout en Lucia Hendrica Zandstra.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerardus (Gertie) A.P. Thesselaar * 5-1-1940, Haarlem, + 12-11-1943, Haarlem
2. Antonius (Ton) Gerardus Simon Maria Thesselaar * 31-7-1944, Haarlem, volgt XIa
3. Lucia (Luus) Hendrica Theresia Maria Thesselaar * 30-3-1946 te Haarlem, volgt XIb
4. Johannes (Jos) Josephus Simon Maria Thesselaar * 14-4-1948, Haarlem, trouwt op 7 april 1999 met Rita BOUT
5. Franciscus (Frank) Antonius Johannes Maria Thesselaar * 4-5-1952, Haarlem, volgt XIc

Xb. Petrus Tesselaar
, zoon van IXc, geboren te Harenkarspel, gedoopt te Tuitjenhorn op 13 maart 1904, overleden op 22 februari 1980 te Alkmaar, beroep handelaar

Trouwt op 29 november 1933 te Harenkarspel met Maria Johanna Antonia LUCASSEN, geboren te Groesbeek op 26 april 1911, overleden te Kalverdijk op 20 april 1964, dochter van Antonius Lucassen en Johanna Winanda van Kan
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna * 14-2-1935, Wormerveer, + 17-11-2011beroep onderwijzeres, trouwt op 2 mei 1959 te Ciudad Trujillo, Curacao met Charles Ezequiel Martijn. Gescheiden in 1982. 
2. Cornelis * 12-2-1940, Harenkarspel, volgt XId 
3. Catharina * 24-5-1941, Harenkarspel, trouwt op 20 december 1966 te Schoorl met Theodorus Petrus Zut, geboren op 10 februari 1943 te Schoorl, zoon van Martinus Zut en Jacoba Maria Zwagerman 
4. Anthonius * 5-9-1942, Harenkarspel, volgt XIe
5. Johannes * 2-11-1943, Harenkarspel, trouwt na 1973 met Geertruida Margaretha KRAMER, dochter van Gerardus Petrus Kramer en Martha Volkers. Zij is eerder getrouwd te Harenkarspel op 9 november 1966 met (en gescheiden op 6 september 1973 van) Anthonius Petrus Johannes Tesselaar, geboren te Harenkarspel op 5 juni 1942, zie IXg
6. Petrus * 2-2-1945, Harenkarspel, volgt XIf
7. Theresia * 11-12-1951, Harenkarspel

 

Xc. Cornelis Tesselaar, zoon van VIIIc, geboren te Harenkarspel, gedoopt te Tuitjenhorn op 19 februari 1907, beroep tuinbouwer
Trouwt op 20 februari 1942 te Harenkarspel met Johanna KANNEKES, geboren in 1919 te Fijnaart, overleden op 20 december 1989
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelis * 13-1-1943, Kalverdijk, volgt XIg
2. Jacoba * 14-1-1944, Kalverdijk, trouwt met Rein Bleeker, geboren op 28 augustus 1940
3. Christianus * 15-5-1948, Bovenkarspel, volgt XIh

Xd. Simon Tesselaar,
zoon van VIIIb, geboren op 10 november 1912 te Harenkarspel, gedoopt op 11 november 1912 te Tuitjenhorn, overleden op 9 mei 1990 te Alkmaar
Trouwt op 20 augustus 1953 te Hoogkarspel met Catharina Zachea KORS, geboren op 6 juli 1924 te Westwoud, overleden op 6 maart 2000 te Schoorl, dochter van Nicolaas Kors en NN
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Nicolaas * 20-8-1955, Hoogkarspel

De kruidenierswinkel van Jan Tesselaar en Truus Stevens in de Heemstedestraat te Amsterdam, 1953 (foto Ton Tesselaar)

Xe. Jan Tesselaar, zoon van IXc, geboren te Harenkarspel, gedoopt te Tuitjenhorn op 28 september 1915, overleden op 6 september 1992
Trouwt met Truus STEVENS 
Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Antonius Simon Cornelis (Ton) * 29-11-1946, Dirkshorn, volgt XIi
2. Maria (Marjo) * 26-2-1948, Dirkshorn
3. Robertus (Rob) * 6-10-1950, Amsterdam
4. Suzanna (Suzan) * 7-1-1956, Amsterdam

 

Xf. Cornelis Tesselaar, zoon van IXc, geboren te Harenkarspel op 10 december 1918, overleden op 12 maart 2004 te Tuitjenhorn, begraven aldaar op 16 maart 2004, beroep landbouwer
Trouwt (1) op 2 augustus 1940 te Harenkarspel met Catharina BOS, geboren te Harenkarspel in ong. 1920, overleden op 2 juli 1991, dochter van Antonius Bos en Elizabeth Beemsterboer 
Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Cornelis (Cees) * 24-11-1940, Harenkarspel, + 8-2-2003, Tuitjenhorn, gecremeerd te Schagen op 12 februari 2003
2. Anthonius Petrus Johannes (Ton) * 5-6-1942, Harenkarspel, volgt XIj
3. Bernardus (Bennie) * 19-6-1945, Harenkarspel, + 4-3-1948, Harenkarspel
4. Jacintha (Jacinta) * 13-3-1948, Harenkarspel, trouwt op 16 juli 1970 te Dirkshorn met Leo Hoogervorst, gescheiden
5. Wilhelmina (Wil) * 6-6-1949, Harenkarspel, trouwt op 17 december 1970 te Harenkarspel met Vincentius Cornelis Maria Kok, beroep typograaf, drukker, geboren te Warmenhuizen op 3 augustus 1949, zoon van Johannes Kok en Jacoba Elisabet Alberta Breed
6. Sonja * 18-8-1955, Harenkarspel, beroep doktersassistente. Trouwt op 18 september 1975 te Dirkshorn met Petrus Cornelis (Piet) Blokker, geboren te Warmenhuizen op 30 maart 1953, beroep onderhoudsmonteur
7. Yvonne * 23-4-1958, Harenkarspel, + 10-12-1992, trouwt op 13 september 1978 te Harenkarspel met Johannes Nicolaas Jacobus Jozef (Jos) Beemsterboer, geboren te Wognum op 19 maart 1955, zoon van Jacobus Nicolaas Beemsterboer en Debora Afra Rood
8. Astrid * 24-12-1960, Harenkarspel, beroep bibliothecaresse, trouwt op 22 december 1980 te Harenkarspel met Franciscus Wilhelmus Martinus (Frans) Stam, beroep boekbinder, geboren te Warmenhuizen op 6 mei 1957, zoon van Petrus Stam en Margaretha Komen
Hij woonde samen (2) met Gre MULMEESTER

 

Xg. Petrus Tesselaar, zoon van IXc, geboren te Harenkarspel, gedoopt te Tuitjenhorn op 4 april 1928
Trouwt voor 1967 met Maria Cornelia Antonia (Miep) MILLEN, geboren te Venray op 28 december 1925, overleden op 6 maart 2014 te Schagen, dochter van Antonius Gijsbertus Millen en Maria Josepha Jacoba Raaijmakers 
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Petra * 16-12-1967, Wieringerwaard

 

Xh. Adrianus Simon Tesselaar, zoon van IXc, geboren te Heerhugowaard op 19 januari 1915
Trouwt op 24 april 1941 te Den Helder met Maria Elisabeth KLAASEN, geboren op 22 maart 1919 te Amsterdam, dochter van Gerardus Cornelis Klaasen en Maria Elisabeth Neijman
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth * 1-10-1942, Den Helder, trouwt op 11 september 1964 te Schagen met Eduard Gijsbert de Boodgeboren op 22 december 1938 te Amsterdam, zoon van Dirk de Bood en Grietje Maria Kuiper
2. Wilhelmina, trouwt met Volkert (Okko) Kaan. Gescheiden

 

Xi. Simon (Siemen) Tesselaar, zoon van IXe, geboren te Heerhugowaard op 13 september 1922, overleden op 27 december 1988 te Nieuwe Niedorp
Trouwt op 4 mei 1949 met Cornelia Maria DEKKER, geboren op 7 februari 1927 te Oude Niedorp, dochter van Pieter Dekker en Trijntje Stoop
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Catharina Anna * 26-2-1950, Heerhugowaard, trouwt op 15 december 1972 te Nieuwe Niedorp met Adrianus Johannes Pronk, geboren op 9 augustus 1944 te Sint Maarten, zoon van Jacobus Pronk en Alida Groen.
2. Anna Maria * 18-12-1951, Nieuwe Niedorp, trouwt op 17 augustus 1972 te Nieuwe Niedorp met Petrus Nicolaas Gerardus Maria Houtenbos, geboren op 12 april 1948 te Harenkarspel, zoon van Simon Maria Houtenbos en Maria Catharina Slagter.
3. Maria Agatha * 2-1-1953, Nieuwe Niedorp, trouwt op 31 juli 1979 te Nieuwe Niedorp met Cornelis Anthonius Dekker, geboren op 7 oktober1943 te Harenkarspel, zoon van Willem Dekker en Cornelia Catharina Bekker
4. Jacobus Petrus Maria, * 21-08-1954, Nieuwe Niedorp, volgt XIk
5. Petrus Maria, * 2-2-1956, Nieuwe Niedorp, volgt XIl
6. Alida Josefina * 16-3-1957, Nieuwe Niedorp, trouwt op 20 november 1980 te Niedorp met Lourentius Simon Maria Stoop, geboren op 29 september 1955 te Harenkarspel, zoon van Albertus Stoop en Johanna de Jong
7. Cornelia Jacoba Clazina * 19-04-1961, Nieuwe Niedorp, trouwt op 14 december 1982 te Niedorp met Simon Hoek, geboren op 8 april 1959 te Harenkarspel, zoon van Simon Hoek en Petronella Droog.

 

Xj. Jacob (Jaap) Tesselaar, zoon van IXe, geboren te Alkmaar op 31 oktober 1932, overleden op 4 maart 2015 te Schagen
Trouwt op 8 augustus 1961 te Beemster met Clasiena Maria TERRA, geboren op 29 juli 1938 te Kwadijk, overleden op 26 juni 1979 te Alkmaar, dochter van Nicolaas Terra en Geertruida de Jong
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertruida Maria (Gerri) * 16-8-1962, Oude Niedorp, relatie met Thijs de Waard, geboren op 13 maart 1947 te Bergen
2. Jacobus Maria (Jack) * 30-12-1963, Oude Niedorp, volgt XIm
3. Nicolaas Maria (Nico) * 10-4-1965, Oude Niedorp, volgt XIn
4. Anna Maria (Anneke) * 13-1-1967, Oude Niedorp, relatie met Marcus Cornelis Pankras, geboren op 30 december 1966 te Schagen, zoon van Henderikus Adrianus Pankras en Guurtrudis Antonia Molenaar
5. Robertus Jacobus (Rob) * 23-7-1968, Oude Niedorp, volgt XIo
6. Wilhelmus Maria (William) * 11-10-1970, Niedorp, volgt XIp

 

Xk. Johannes Cornelis Tesselaar, zoon van IXh1, geboren te Den Helder op 17 november 1906, beroep los werkman
Trouwt op 25 juli 1929 te Den Helder met Johanna Maria VAN DER POL, geboren in 16 september 1910 te Den Helder, dochter van Johannes Nicolaas van der Pol en Maria Coster, gescheiden ‎op 13 juli 1939 te Alkmaar
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelia * 30-11-1929, Den Helder, trouwt met Gerrit Wortel
2. Maria (Rie) * 18-4-1933, Den Helder, trouwt met Jan de Klerk

 

Het gezin van Johannes Mattheus Tesselaar en Gerarda Johanna Stokkel, foto genomen ter gelegenheid van het huwelijk van hun oudste dochter Janny in 1948

Xl. Johannes Mattheus Tesselaar, zoon van IXh2, geboren te Amstelveen op 8 september 1902, overleden op 9 december 1968 te Amstelveen, geloof R.K.
Trouwt op ? met Gerarda Johanna STOKKEL, geboren op 9 september 1900 te Aalsmeer, overleden op 26 oktober 1971 te Amstelveen, dochter van Jacobus Stokkel en Antonia Schouten
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna Antonia (Janny) * 19-6-1926, Aalsmeer, + 21-1-1979, Aalsmeer, trouwt op 14 januari 1948 te Aalsmeer met Paulus Spring in 't Veld, geboren op 11 oktober 1922 te Aalsmeer, overleden op 5 oktober 1983 te Aalsmeer, zoon van Albertus Spring in 't Veld en Petronella Lammers, beroep garagehouder
2. Antonia Maria (Ton) * 30-8-1927, Aalsmeer, + 25-6-2005, Amstelveen, trouwt op 12 november 1947 met Wilhelmus Anthonius Jacobus (Wim) Gijse, geboren op 4 april 1920 te Nieuwer-Amstel, overleden op 25 augustus 1999 te Aalsmeer, zoon van Willem Gijse en Neeltje Bruine de Bruin
3. Petrus Jacobus (Piet), trouwt op 29 november 1956 te Uithoorn met Janny MAIJENBURG
4. Jacobus Arentius (Jaap) * 7-7-1931, Aalsmeer, volgt XIq
5. Johannes Hendricus (Han), volgt XIr
6. Arentius Gerardus (Aad), volgt XIs
7. Mattheus Theodorus (Theo), volgt XIt
8. Johannes Gerardus (Jan), volgt XIu
9. Hendricus Jozephus * 12-3-1942, Aalsmeer, + 20-4-1942, Aalsmeer

 

Xm. Gerrit (Gert) Tesselaar, zoon van IXi, geboren te Heerhugowaard op 23 april 1917, overleden op 24 mei 1989 te Heerhugowaard
Trouwt op 30 april 1942 met Cornelia (Neeltje) STOOP, geboren op 22 februari 1916, overleden op 8 april 1996
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt XIv
2. Ria * 30-5-1944, Heerhugowaard, + 29-4-2011, Terschelling, trouwt met Luc van Gastel, geboren op 13 februari 1940 te Den Bosch, overleden op 27 juni 2006 te Alkmaar
3. Piet, volgt XIw
4. Gerrit, volgt XIx
5. Sjaak, volgt XIy
6. Louis, volgt XIz
7. Liesbeth, trouwt met Arie Snoek
8. Nettie, trouwt met Peter Luitjes
9. Jolanda, trouwt met Ton Bruin

 

Xn. Mattheus (Tijs) Tesselaar, zoon van IXi, geboren op 16 maart 1920, overleden op 18 maart 1996
Trouwt op 28 mei 1959 te Langedijk met Nel OUD, geboren op 20 februari 1923
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria Theresia (Mariette)
2. Josephina Cornelia Maria (Jose), trouwt met Frans Dekker
3. Catharina (Karin), trouwt met Cock Veldman

 

Xo. Cornelis (Kees) Tesselaar, zoon van IXi
Trouwt met Cornelia Josephina (Lia) KIMMAN, geboren op 19 maart 1922 te Antwerpen, overleden op 16 februari 2011 te Schagen
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes Hendricus Marcus (Hans), volgt XIaa
2. Marijke * 24-10-1958, + 21-9-1964

 

Xp. Jan Tesselaar, zoon van IXi, geboren op 21 november 1922, overleden op 13 augustus 1982
Trouwt op 26 september 1953 met Corry VAN 'T WESTENDE
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johan Adrian, volgt XIab
2. Adrian Gerard
3. Mary Cornelia, trouwt met David Graves
4. Anthony Vincent (Tony), volgt XIac
5. Peter Francis, volgt XIad
6. Kevin Joseph, volgt XIae
7. Cornelia Carmen (Nellie), trouwt met Ray Richards
8. Anne Katryn, trouwt met Peter Wied

 

Xq. Piet Tesselaar, zoon van IXi, geboren op 19 september 1924, overleden op 11 januari 2009
Trouwt met Nel JONGKIND
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Nelleke, trouwt met Ad van Dorst
2. Ad, volgt XIaf
3. Henriette, trouwt met Gerard Reiniers
4. Petra, trouwt met Ad Zwanen
5. Pieter

 

Xr. Willem (Wim) Tesselaar, zoon van IXi
Trouwt met Annie HIEMSTRA
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hilda Cornelia, trouwt met Albert Martin
2. Maria Johanna (Marjo), trouwt met Blair Murray
3. Elizabeth Wilma (Liz), trouwt met Kenneth Arsenault
4. Johannes Maarten (John), volgt XIag
5. William Scott (Billy)

 

Xs. Jacob (Jaap) Tesselaar, zoon van IXi, geboren op 24 maart 1931, overleden op 14 januari 1999
Trouwt met Corrie NOORDSTRAND
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes Maria (Harry), volgt XIah

 

Xt. Nicolaas (Niek) Tesselaar, zoon van IXi, geboren op 30 juni 1934, overleden op 17 maart 2003
Trouwt op 1 februari 1964 met Alie BANKRAS, geboren op 27 december 1936, overleden op 1 november 1997
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Dennis Johannes Bernardus, volgt XIai
2. Sandy Cornelia Alida, trouwt met Rene Looy

 

Xu. Adrianus Theodorus (Arie) Tesselaar, zoon van IXj, geboren te Warmenhuizen op 18 april 1930, overleden op 19 januari 2015 te Alkmaar, beroep slager, directeur Tesselaar Centrale Groothandelsmarkt
Trouwt met Aty BLANKENDAAL
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jeanine
2. Maxime
3. Nathalie

 

Xv. Cornelis Tessel, zoon van IXk, geboren te Ursem op 9 februari 1896, overleden op 10 september 1976 te Ursum
Trouwt op 21 november 1923 te Schoorl met Anna Catharina BAKKER, geboren op 15 april 1896 te Catrijp, overleden op 2 juli 1958 te Ursum, dochter van Cornelis Bakker, beroep broodbakker, en Antje Stam
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertruida Anna Tessel * 21-9-1923, Ursem, + 24-8-2004, Den Burg, trouwt op 21 september 1972 met Willem Cornelis Maas, geboren te Den Burg op 23 november 1914, overleden te Den Burg op 4 september 1995. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Maria Elisabeth Tessel * 14-9-1931, Ursem, trouwt te Ursem op 14 september 1955 met Cornelis Adrianus Rood, geboren te Heerhugowaard op 27 april 1930, beroep kruidernier, overleden te Alkmaar op 29 mei 2015, zoon van Hendrik Rood en Cornelia Wester. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Xw. Jacob (Jaap) Tessel, zoon van IXk, geboren te Ursem op 19 februari 1898, woont Noorddijkerweg 74 Ursem, overleden op 25 april 1977, beroep veehouder
Trouwt te Ursem op 27 april 1927 met Petronella (Neel) NOOIJ, geboren te Ursem op 6 mei 1899, overleden te Alkmaar op 18 december 1935, dochter van Klaas Nooij en Immerie (Immetje) Snelten
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Joop Tessel * 22-3-1933, Ursem, + 1-3-2002, Ursem, trouwt met Tinie van Baar. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Jan Tessel * 26-2-1930, Ursum, + 31-1-2004, Ursem

 

Xx. Nicolaas Johannes (Klaas) Tessel, zoon van IXo, geboren te Landsmeer op 25 juni 1890, overleden te Ilpendam op 22 mei 1969, beroep veehouder
Trouwt te Wijdewormer op 22 augustus 1917 met Maria Catharina (Maartje) VAN GELDEREN,  geboren te Wijdewormer op 2 augustus 1891, gedoopt te Zaandam 't Kalf op 2 augustus 1891, overleden te Purmerend op 15 juni 1973, begraven te Ilpendam 19 juni 1973, dochter van Martinus van Gelderen en Cornelia (Corrie) Kroon
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Petrus Martinus (Piet) Tessel * 30-7-1918, Broekermeer, + 6-11-2001, Broekermeer, trouwt met Catharina Adriana (To) Stuijt, geboren op 29 april 1922 te Westzaan, overleden op 11 maart 2013 te Monnickendam
2. Martinus Petrus (Maarten) Tessel * 27-5-1920, Broekermeer, volgt XIak
3. Anthonia (To) Tessel * 29-1-1922, Broekermeer, + 6-3-2015, Edam, trouwt met Jacobus Gerardus (Jaap) Hinke, geboren op 5 december 1919, overleden 4 maart 2009 te Purmerend, zoon van Johannes Gerardus Hinke en Guurtje de Lange, beroep huisschilder
4. Cornelia Anna (Corrie) Tessel * 3-3-1923, Broekermeer, + 12-6-2013, Amsterdam, getrouwd op 27 november 1947 te Amsterdam met Johannes (Jan) Ruiter, geb. 13 aug 1923, Grosthuizen, ovl. 7 nov 1984, Amsterdam
5. Nicolaas Antonius Tessel * 16-6-1924, Landsmeer, + 11-11-2003, Hoorn
6. Anna Geertruida (Annie) Tessel * 22-11-1925, Landsmeer, + 31-1-2004, 's-Gravenhage
7. Maria Catharina (Rie) Tessel * 3-3-1927, Landsmeer
8. Wilhelmus Jacobus (Wim) Tessel * 2-1-1929, Landsmeer, + 15-8-2014, Ilpendam, trouwt met Anna Margaretha de Jong
9. Geertruida Tessel, geb. te Landsmeer op 25 feb 1931, Landsmeer, +  22-4-1983, Enderby (Canada)
10. Johannes Petrus (Jan) Tessel * 7-5-1933, Landsmeer, volgt XIal

 

Xy. Johannes (Jan) Tessel, zoon van IXo,  geboren te Landsmeer op 18 april 1916, overleden op 22 maart 1992 te Canada
Trouwt op 7 nov 1945 met Geertruida Catharina (Truus) van BLOKLAND, geboren op 29 april 1920 te Wijdewormer, overleden op 7 april 1992 te Canada, dochter van Gijsbertus Johannes van Blokland en Johanna Theodora de Wit
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Anne Tessel * 20-7-1950
2. Dorothy Tessel * 6-11-1951
3. Peter Tessel * 13-7-1954
4. Mary Tessel * 27-10-1956, trouwt op 25 november 1978 met Don Marsden, geboren op 30 juli 1954. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Xz. Albertus Tessel, zoon van IXn, geboren te Berkhout op 10 april 1892, woont Catharinahoeve, Burgt 1, De Goorn (1978), overleden te Berkhout op 28 januari 1955, beroep veehouder
Trouwt te Avenhorn op 26 april 1923 met Anna Maria BERGER, geboren te Koedijk op 27 april 1899, overleden te De Goorn op 11 april 1974, dochter van Johannes Petrus Berger (beroep landman) en Grietje Kuiper
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertruida Margaretha Tessel * 1924, + 18-5-1945, Hoorn
2. Johannes Petrus Tessel * 10-8-1925, Berkhout, + 18-3-1988, Hoorn


Generatie XI

XIa. Antonius Gerardus Simon Maria Thesselaar, zoon van Xa, geboren te Haarlem op 31 juli 1944
Trouwt op 30 september 1967 te Haarlem met Maria Cornelia DEKKERS, geboren op 28 oktober 1947 te Haarlem, dochter van Jacobus Dekkers en Cornelia de Koning
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Anita Ingrid Gonny Thesselaar * 6-10-1972, Zandvoort, volgt XIIa
2. Robbert-Ton Gerard Jacco Thesselaar * 27-11-1976, Zandvoort, volgt XIIb

XIb. Lucia (Luus) Hendrica Theresia Maria Thesselaar, dochter van Xa, geboren te Haarlem op 30 maart 1946 te Haarlem, overleden op 31 maart 2009 te Driebergen Rijsenburg. 
Trouwt op 29 december 1969 met Wilhelmus Antonius Johannes WIEGEL, geboren op 24 juli 1945 te Amsterdam, zoon van Marinus Wiegel en Elisabeth Cornelia Goeling. Echtscheiding 20-7-2003 te Arnhem
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Angela Maria Wiegel * 18-7-1974, Heerhugowaard
2. Monique Sylvia Wiegel * 29-4-1977, Castricum

XIc. Franciscus Antonius Johannes Maria Thesselaar, zoon van Xa, geboren te Haarlem op 4 mei 1952
Trouwt op 11 augustus 1976 met Elly M. BUNE
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Mirrella Esther Thesselaar * 24-7-1977, Haarlem
2. Maurice Franciscus Thesselaar * 8-4-1981, Haarlem

 

XId. Cornelis Antonius Maria Tesselaar, zoon van Xb, geboren te Harenkarspel op 12 februari 1940 
Trouwt op 16 juli 1965 te Rheden met Johanna Willemina GERBRANDS, geboren te Steeg, Rheden op 12 maart 1943, dochter van Wilhelmus Johannes Gerbrands en Johanna Willemina Gerritsen
Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Johannes * 23-6-1968, Laag Soeren
2. Monica * 8-11-1970, Laag Soeren

 

XIe. Anthonius Maria Petrus Tesselaar, zoon van Xb geboren te Harenkarspel op 5 september 1942, beroep instrumentenvitter, draglinemachinist, chauffeur 
Trouwt op 31 maart 1967 te Langedijk met (en gescheiden op 7 april 1975 van) Catharina Cornelia MUL, geboren te Langedijk op 27 juni 1944
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria * 14-2-1968, Harenkarspel
2. Donatirus * 15-7-1969, Harenkarspel

 

XIf. Petrus Cornelis Maria Tesselaar, zoon van Xb, geboren te Harenkarspel op 2 februari 1945, beroep metselaar
Trouwt op 3 februari 1967 te Zijpe met Everdina Maria BAKKER, geboren te Zijpe op 13 december 1945
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna (Jolanda) * 16-7-1967, Alkmaar 
2. Johannes (Jos) * 16-7-1967, Alkmaar
3. Anna (Annemiek) * 7-12-1968, Harenkarspel, Dirkshorn

 

XIg. Cornelis Christianus Tesselaar, zoon van Xc, geboren te Kalverdijk op 13 januari 1943, overleden op 1 oktober 1998
Trouwt met Evelien RAMKEMA, geboren op 19 november 1947
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annette * 16-4-1969, Heemskerk 
2. Eric-Paul * 22-7-1971, Heemskerk

 

XIh. Christianus Cornelis Tesselaar, zoon van Xc, geboren te Bovenkarspel op 15 mei 1948
Trouwt met Will GOL, geboren op 22 juli 1945
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna * 20-3-1971, Bovenkarspel
2. Michel * Bovenkarspel

 

XIi Antonius Simon Cornelis (Ton) Tesselaar, zoon van Xe, geboren te Dirkshorn op 29 november 1946
Trouwt op 25 juli 1968 te Amsterdam voor de kerk met Marja MELKERT
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Myra * 27-1-1973, Amsterdam
2. Yuri * 22-3-1976, Amsterdam

 

XIj. Anthonius Petrus Johannes (Ton) Tesselaar, zoon van Xf, geboren te Harenkarspel op 5 juni 1942, overleden op 1 januari 2002
Trouwt (1) op 9 november 1966 te Harenkarspel met (en gescheiden op 6 september 1973 van) Geertruida Margaretha KRAMER, dochter van Gerardus Petrus Kramer en Martha Volkers (Zij is daarnaast getrouwd na 1973 met Johannus Petrus Maria Tesselaar, geboren te Harenkarspel op 2 november 1943, zoon van Petrus Tesselaar (zie VIIIa) en Maria Johanna Antonia Lucassen)
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Donovan * 30-5-1967, Tuitjenhorn, volgt XIIc
2. Nathalie * 24-5-1968, Tuitjenhorn, volgt XIId
Trouwt (2) op 15 juli 1980 te Schagerburg, Zijpe met Trijnie (Tineke) BOERSEN

 

XIk. Jacobus Petrus Maria Tesselaar, zoon van Xi, geboren te Nieuwe Niedorp op 21 augustus 1954
Trouwt op 15 april 1977 te Schagen met Alie VAN DER KOOIJ, geboren op 31 januari 1957 te Schagen, dochter van Petrus Cornelis van der Kooij en Teuna Roorda
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Mark Simon * 3-2-1981, Alkmaar
2. Sander Petrus * 3-2-1981, Alkmaar

 

XIl. Petrus Maria Tesselaar, zoon van Xi, geboren te Nieuwe Niedorp op 2 februari 1956
Trouwt 22 juni 1979 te Schagen met Geertruida Maria Anna GROENLAND, geboren op 28 april 1957 te Heemskerk, dochter van Cornelis Maria Groenland en Anna Maria Antonia Bakkum
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Erik Cornelis * 26-11-1986, Schagen
2. Dennis Simon * 12-7-1989, Zijpe

 

XIm. Jacobus Maria (Jack) Tesselaar, zoon van Xj, geboren te Oude Niedorp op 30 december 1963
Trouwt (1) op 10 juni 1993 te St-Pancras met Diana WAYBOER. Gescheiden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Kim * 15-1-1996, Alkmaar
Trouwt (2) op 3 december 2007 te Langedijk met Johanna Anna Anouschka ZUTT, geboren op 15 mei 1974 te Niedorp, dochter van Johannes Simon Zutt en Maria Anna Johanna van de Linden

 

XIn. Nicolaas Maria (Nico) Tesselaar, zoon van Xj, geboren te Oude Niedorp op 10 april 1965
Trouwt op 9 september 1999 te Niedorp met Kirsten Hendrica VAN STRALEN, geboren op 4 april 1975 te Heerhugowaard, dochter van Jozef Simon Petrus van Stralen en Marianne Johanna Burger
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria Klaciena (Jil) * 22-5-2001, Alkmaar
2. Jacob Jozef Johannes (Mees) * 5-1-2003, Alkmaar
3. Hendrica Maria (Bo) * 28-3-2006, Alkmaar

 

XIo. Robertus Jacobus (Rob) Tesselaar, zoon van Xj, geboren te Oude Niedorp op 23 juli 1968
Relatie met Maria Elizabeth Cornelia (Sandra) BAKKER, geboren op 1 april 1975 te Niedorp, dochter van Johannes Petrus Maria Bakker en Elizabeth Cornelia Groen
Kinderen uit deze relatie:
1. Julia Marie Klaciena * 16-4-2006, Alkmaar

 

XIp. Wilhelmus Maria (William) Tesselaar, zoon van Xj, geboren te Niedorp op 11 oktober 1970
Trouwt op 3 maart 1993 te Harenkarspel met Maria Johanna (Miranda) KONING, geboren op 5 december 1971 te Alkmaar, dochter van Quirinus Koning en Petronella Catharina Weel
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Klaciena Petronella Maria (San) * 6-2-2001, Alkmaar
2. Petronella Klaciena Maria (Ruby) * 22-9-2004, Alkmaar


Jaap Tesselaar en To van den Maagdenberg, 1956

XIq. Jacobus Arentius (Jaap) Tesselaar, zoon van Xj, geboren te Aalsmeer op 7 juli 1931, overleden op 26 mei 2003 te Aalsmeer, geloof R.K.
Trouwt op 4 juli 1956 te Nieuwer-Amstel met Antonia Maria (To) VAN DEN MAAGDENBERG
Kinderen uit dit huwelijk:
1. John
2. Marja, volgt XIIe
3. Frank, volgt XIIf
4. Ronald, volgt XIIg
5. Michel, volgt XIIh

 

XIr. Johannes Hendricus (Han) Tesselaar, zoon van Xk, geboren op 24 november 1932, overleden op 6 oktober 2005, beroep timmerman
Trouwt op 28 oktober 1958 te Aalsmeer met Elisabeth VAN ZWIETERING
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Ineke, volgt XIIi
2. Jan
3. Johan

XIs. Arentius Gerardus (Aad) Tesselaar, zoon van Xk, 
Trouwt op 28 juni 1962 te Amsterdam met Geertruida Hendrika (Truus) DE WEERD
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Christa, volgt XIIj
2. Conny, volgt XIIk
3. Ron, volgt XIIl

 

XIt. Mattheus Theodorus (Theo) Tesselaar, zoon van Xk, 
Trouwt op 27 november 1963 te Bovenkerk met Elisabeth Willemijntje Maria (Lies) VERLAAN
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Yvonne, volgt XIIm
2. Monique, volgt XIIn

 

XIu. Johannes Gerardus (Jan) Tesselaar, zoon van Xk,
Trouwt op 11 september 1963 te Nieuwer-Amstel met Johanna Catharina Geertruida NAGTEGAAL
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Mattheus
2. Mariska

 

XIv. Jan Tesselaar, zoon van Xl, geboren op 15 mei 1943
Trouwt op 1 juli 1968 met Anneke BRONS
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Walther, volgt XIIo
2. Linda

 

XIw. Piet Tesselaar, zoon van Xl
Trouwt op 14 juni 1973 met Jos ZWEMMER
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Martijn * 25-6-1977, trouwt met Joyce SMIT
2. Hennie
3. Ruud

 

XIx. Gerrit Tesselaar, zoon van Xl
Trouwt op 4 augustus 1973 met Margie MELLISH
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Robert, volgt XIIp
2. Corry

 

XIy. Sjaak Tesselaar, zoon van Xl
Trouwt met Marian SIJS
Gescheiden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jeroen, volgt XIIq
2. Charlie
3. Jack
4. Tom

 

XIz. Louis Tesselaar, zoon van Xl
Trouwt (1) met Ellie REUZENAAR
Trouwt (2) met Tonny JONGBLOED
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Dave
2. Bryan
3. Kim

 

XIaa. Johannes Hendricus Marcus (Hans) Tesselaar, zoon van Xn
Trouwt op 16 mei 1975 te Waarland met Hillegonda Wilhelmina (Hilda) ROOZENDAAL, dochter van Johannes Hendricus Roozendaal en Elisabeth Catharina Koenis
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Martijn * Dirkshorn
2. Ralph * Dirkshorn
3. Ewout * Dirkshorn

 

XIab. John Adrian Tesselaar, zoon van Xo
Trouwt op 21 november 1987 met Dianna JOLLY
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aidan Sean
2. Liam Peter

 

XIac. Anthony Vincent Tesselaar, zoon van Xo
Trouwt op 8 januari 1983 met Glenda NEALE
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Joshua Jon
2. Zachary James
3. Charlene Jade

 

XIad. Peter Francis Tesselaar, zoon van Xo
Relatie met Toni VINCENT
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Corinne Lauren
2. Timothy John

 

XIae. Kevin Joseph Tesselaar, zoon van Xo
Trouwt op 19 november 1983 met Margaret SHIACH
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Claire Louise
2. Ianthe Rebecca
3. Philippa Christine
4. Jennifer Cathleen

 

XIaf. Ad Tesselaar, zoon van Xp
Trouwt met Jeannet MAAS. Gescheiden
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Iris
2. Stefan

 

XIag. Johannes Maarten (John) Tesselaar, zoon van Xq
Trouwt op 20 april 1988 met Rita VANTYGHEM
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Steven

 

XIah. Johannes Maria (Harry) Tesselaar, zoon van Xr
Trouwt op 4 april 1986 met Corinne VAN SON
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Nikki
2. Jordi

 

XIai. Dennis Johannes Bernardus Tesselaar, zoon van Xs
Relatie met Danielle SMIT
Kinderen uit deze relatie:
1. Wouter

XIaj. Petrus Martinus (Piet) Tessel, geboren te Broekermeer op 30 juli 1918, overleden op 6 november 2001 te Watergang, beroep landbouwer
Trouwt met Catharina Adriana (To) STUIJT, geboren op 29 april 1922 te Westzaan, overleden op 11 maart 2013 te Monnickendam
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Nico (*† 22 jan 1947 Bm)
2. Maria (Marianne) * 3-11-1947, Buikslotermeer, + 28-9-2007 Hoogkarspel, x 13 jul 1967 met Arie Sijs
3. Annemiek (An) * 22-10-1948, Buikslotermeer trouwt op 14 april 1971 Monnickendam met Gerard de Goede
4. Antonia (Toos) *19 jan 1952, Landsmeer, x 24 mei 1974 Md met Piet Seegers
5. Nico *11 feb 1955 Landsmeer, + 3-11-2010, Broekermeer
6. Petrus (Pé) * 8-2-1959, x 19 mei 1984 Md met Monique Kulik

XIaj. Martinus Petrus (Maarten) Tessel geboren te Broekermeer op 27 mei 1920, overleden op 10 maart 2018 te Monnickendam, beroep melkslijter, kruidenier, raadslid en wethouder te Monnickendam
Trouwt met Cornelia Petronella (Nel) BAKKER, geboren op 5 september 1920, overleden op 27 april 2001 te Monnickendam
Kinderen uit deze relatie:
1. Riet
2. Gerbrand
3. Nico
4. 
Jacob
5. Joke

6. Piet

7. Anna

8. Nellie
9. Maarten
10. Wim

11. Jan

Jos
toos

Mieke

Yvonne
Dirk


Generatie XII

XIIa. Anita Ingrid Gonny Thesselaar, dochter van XIa, geboren te Zandvoort op 6 oktober 1972
Woont samen met Martin Quaars, geboren 18 mei 1972 te Haarlem
Kinderen uit deze relatie:
1. Maarten Antonius Johannes Quaars * 3-7-2000, Haarlem
2. Stefan Gerardus Jacobus Quaars * 7-12-2001, Haarlem
3. Jasper Quaars * 20-7-2005, Haarlem
4. Vincent Quaars * 20-7-2005, Haarlem
5. Marleen Quaars * 25-7-2007, Haarlem

XIIb. Robbert-Ton Gerard Jacco Thesselaar,
zoon van XIa, geboren te Zandvoort op 27 november 1976
Trouwt op 25 september 2005 met Kristel Annebel VAN LIT, geboren op 10 juli 19XX
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jasmine Thesselaar * 18-1-2008, Haarlemmermeer
2. Isabelle Noa Thesselaar * 11-3-2010, Haarlemmermeer

XIIc. Donovan Tesselaar
, zoon van XIj, geboren te Tuitjenhorn op 30 mei 1967
Trouwt met NN
Kinderen uit dit huwelijk:
1 Indy

XIId. Nathalie Tesselaar, dochter van XIj, geboren te Tuitjenhorn op 24 mei 1968
Trouwt met NN
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jamie

XIIe. Anna Maria (Marja) Tesselaar, dochter van XIq
Trouwt op 5 juni 1987 te Aalsmeer met Johannes (Johan) VAN DEN AARDWEG, zoon van Cornelis Godefridus van den Aardweg en Maria Adriana Theresia Schuuring.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jordy van den Aardweg
2. Nadesha van den Aardweg

 

XIIf. Frank Tesselaar, zoon van XIq
Trouwt op 16 juni 1983 te Amsterdam met Dita WESTERA, dochter van Aalt Westera en Wietske Schijf
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Denise
2. Roy

 

XIIg. Ronald Tesselaar, zoon van XIq
Trouwt op 25 september 1987 te Aalsmeer met Ria VAN DER DUIJN
Scheiding uitgesproken op 25 mei 2004
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Nick
2. Patrick

 

XIIh. Michel Tesselaar, zoon van XIq
Trouwt op 11 september 1992 te Aalsmeer met Irene DIJST, dochter van Hendricus Josephus Dijst en Alida Henriette Taylor Parkins
Gescheiden op 13 augustus 2003.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lotte Sophie
2. Gerben Maris
3. Dana Marleen

 

XIIi. Ineke Tesselaar, dochter van XIr
Trouwt op 5 juni 1992 met Hans GOEMAAT
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Kevin Goemaat
2. Sander Goemaat

 

XIIj. Christa Tesselaar, dochter van XIs
Trouwt (1) op 15 september 1988 met Sandor DE CONINCK
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Melissa de Coninck
2. Colin de Coninck
Gescheiden in 1998
Trouwt (2) op 31 augustus 2007 met Gerard VISSER

 

XIIk. Conny Tesselaar, dochter van XIs
Trouwt op 2 september 1994 met Pim REVET
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Rodi Revet
2. Justin Revet

 

XIIl. Ron Tesselaar, zoon van XIs
Relatie met NN
Kinderen uit deze relatie:
1. Bart

 

XIIm. Yvonne Tesselaar, dochter van XIt
Trouwt op 24 augustus 1988 te Bovenkerk met Eddy HENDRIKS
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Soraya Hendriks
2. Nick Hendriks

 

XIIn. Monique Tesselaar, dochter van XIt
Trouwt op 6 juni 1991 met Rob VAN GEFFEN
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jessica van Geffen
2. Kensy van Geffen

 

XIIo. Walther Tesselaar, zoon van XIv
Trouwt op 7 augustus 1998 met Anne SIJPKES
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Dave
2. Roy

 

XIIp. Robert Tesselaar, zoon van XIx
Trouwt met Heather
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Victoria

 

XIIq. Jeroen Christiaan Tesselaar, zoon van XIy, geboren te Dikshorn, beroep vrachtwagenchauffeur
Trouwt met Debby THISSEN, geboren te Blerick
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marjolein Wilhelmina Adrienna * 2-5-2003, Venlo